DelClose

Nytt fond med fokus på FNs bærekraftsmål i fremvoksende markeder

Et eksisterende Danske Invest ESG-fond skal omgjøres til et fond rettet mot bærekraftige investeringer. Fondet skal ha fokus på aksjer i fremvoksende markeder som bidrar positivt til FNs bærekraftsmål.

21. november 2022 skal Danske Invests «Emerging and Frontier Markets»-fond endre tilnærmingen til ESG og bli et fond rettet mot bærekraftige investeringer (et såkalt artikkel 9-fond i henhold til EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren). Samtidig skifter fondet navn til Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future. Videre skal de løpende kostnadene i fondet reduseres fra 2,30 % til 1,92 %.

I tillegg til målet om å oppnå god avkastning skal fondets bærekraftsmål bidra positivt til FNs bærekraftsmål i fremvoksende markeder, og støtte overgangen til en mer bærekraftig økonomi i disse. 

«Vi er glade for å innlemme nok et fond med fokus på bærekraftige investeringer i fondstilbudet vårt. Hos Danske Invest har vi jobbet med ansvarlige investeringer i en årrekke, og fortsetter å ha et sterkt fokus på relevante fond med ansvarlige investeringer overfor investorene våre, som et ledd i å støtte overgangen til et mer bærekraftig samfunn», forteller Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.  

Rebalanseringen av fondet starter 21. november 2022, og anslås å ta 2–4 uker. 

Det nye fondet skal forvaltes av de fire ledende porteføljeforvalterne i Emerging Markets-aksjeteamet: Olga Karakozova, Antti Raappana, Ole Gotthardt og Måns Beckeman. Alle porteføljeforvalterne har lang erfaring med emerging markets-segmentet, og kan vise til solide resultater og god teft for å velge ut høyt presterende aksjer. 
 

Fremvoksende markeder er avhengige av næringslivet for å nå bærekraftsmålene

De 17 bærekraftsmålene er utviklet for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle, men ifølge Chief Portfolio Manager Ole Gotthardt varierer nivået på resultatene i fremvoksende markeder sterkt. De fleste landene har satt opp egne mål for hvilket nivå de sikter mot, men i motsetning til hva vi er vant til i Norden, baserer myndighetene og offentlig sektor i fremvoksende markeder seg i svært høy grad på selskaper i privat sektor for å nå disse målene. 

«Myndighetene i fremvoksende markeder må få med seg det private næringslivet for å skape bevegelse i riktig retning i et passende tempo. Statlig og offentlig sektor i disse landene har ikke den økonomiske kapasiteten til å nå bærekraftsmålene på egen hånd. Det finnes store prestasjonsgap både når det gjelder de miljømessige og sosiale målene, og lokale selskaper i disse fremvoksende markedene kan bidra til å tette disse gapene», sier Ole Gotthardt. Han legger til: 

«Banksektoren er et eksempel på hvor penetrasjonsnivået i mange land i fremvoksende markeder ligger langt bak de vestlige landene. Vi tar banktjenester mer eller mindre for gitt, men det er mange rundt om i verden som faktisk ikke har enkel tilgang til slike tjenester», sier han. 

Fremvoksende markeder er også de viktigste leverandørene av sjeldne jordartselementer og metaller som aluminium, kobber nikkel og litium, som spiller en kritisk rolle i energiovergangen. Måns Beckeman nevner brasilianske Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) som et godt eksempel på et selskap som lager et materiale som har en avgjørende betydning for overgangen. 

«Vi er av den oppfatning at CBA klarer å produsere aluminium på en langt mer miljøvennlig måte enn de aller fleste aluminiumsselskaper i verden, ettersom elektrisiteten som anvendes i produksjonen kommer fra vannkraft», forteller Chief Portfolio Manager Måns Beckeman. 
 

På jakt etter de rette selskapene 

Men hvordan velger teamet ut aktuelle selskap? I tillegg til å utføre de ordinære investeringsanalysene av potensielle selskaper, knytter de produktene og tjenestene fra disse opp mot bærekraftsmålene. 

«Vi ser på inntektsstrømmene i spesifikke selskaper. Hva slags produkter og tjenester leverer de, og er de relatert til oppnåelsen av ett eller flere av bærekraftsmålene? For eksempel er telekom knyttet til bærekraftsmål nummer 9, ’Industri, innovasjon og infrastruktur’. Slik knytter vi produktene og tjenestene opp mot bærekraftsmålene», forklarer Olga Karakozova, leder for emerging markets-teamet. 

Hun legger til at det er svært oppmuntrende å se hvor mange av selskapene som gjør bærekraftsmålene til egne mål i årsberetningen, og hvordan de rapporterer sin støtte til bærekraftsmålene gjennom produktene og tjenestene de tilbyr. Hun forventer at denne trenden kommer til å fortsette å øke i fremvoksende markeder. 


 

Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future

  • Fondet skal bestå av 40–60 selskaper. 
     
  • Minst 80 prosent av investeringene i fondet skal defineres som bærekraftige investeringer.
     
  • Sterkt fokus på aktivt eierskap.
     
  • Fondet utelukker investeringer i kull, tjæresand, torv, kontroversielle våpen, tobakk, alkohol, fossilt brensel, gambling, militært utstyr eller pornografi, i henhold til Danske Invests begrensninger.

  

Denne publikasjonen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning. 

Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ. 

Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter, som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering. 

Vi ber deg lese prospektet og sentral investorinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, sentral investorinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) er tilgjengelig på norsk og kan finnes her. 

DIAM kan beslutte å si opp avtalene, som er inngått med henblikk på markedsføring av DIAMs fond.
 
Mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper finnes her

Beslutningen om å investere i fondet bør treffes under hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale karakteristika/bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.