DelClose

Nå blir det slutt på fossilt brensel i indeksfond med bærekraftige investeringsmål

Danske Invest har besluttet å fjerne investeringer i fossilt brensel fra seks indeksfond med et bærekraftig investeringsmål.

Med virkning fra 17. mars 2022 vil Danske Invest utelukke fossilt brensel fra seks indeksfond. Eksklusjonen følger terskelen i våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, der alle selskaper med mer enn 5 prosent av omsetningen knyttet til fossilt brensel er ekskludert.

«Vi utvikler og tilpasser produktene våre hele tiden slik at de passer best mulig til kundenes forventninger. Derfor har vi valgt å fjerne selskaper som jobber innenfor fossilt brensel fra de seks indeksfondene våre med mål om å redusere CO2-utslippene», sier Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.
 

Hva er fossilt brensel?

 
Definisjon Aktivitet Terskel
Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer av biologisk opprinnelse som finnes i jordskorpen og som kan brukes som energikilde. Fossilt brensel omfatter kull, petroleum, naturgass, oljeskifer, bitumen, tjæresand og tungoljer Leting

Produksjon

Raffinering

Transport

Lagring

Energiutstyr og -tjenester
5 prosent av inntektene

I juli 2021 endret Danske Invest seks indeksfond slik at de fikk en ny referanseindeks med mål om å oppnå lavere CO2-utslipp enn de brede indeksene. Referanseindeksene følger EUs referanseverdi for klimaomstilling (Climate Transition Benchmark, CTB). Selve endringen innebar dermed at fondene fikk et bærekraftig investeringsmål i form av reduksjon av CO2-utslipp.

Referanseindeksen er basert på målene i Parisavtalen og ser fremover. Fondene som følger indeksen, får blant annet en årlig reduksjon av CO2-utslipp i porteføljen på 7 prosent. Dersom et selskap ikke lever opp til kriteriene for indeksen, reduseres vekten i indeksen og selskapet kan på sikt bli faset ut.

«Vi mener fortsatt at vi som investor kan spille en viktig rolle i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Vi kan bidra til å legge press på selskapene slik at de beveger seg i en mer bærekraftig retning. Samtidig betyr det at vi må akseptere en overgangsfase», sier Robert Mikkelstrup.
 

Hva betyr det for deg som investor?

Selve tilpasningen i fondenes porteføljer starter med virkning fra 17. mars 2022. Andelen fossilt brensel utgjør en svært liten del av fondets porteføljer, så vi forventer ikke at endringen vil bety økte kostnader, og fondenes risikoprofil vil være den samme.
 

Hva med russiske aksjer?

På grunn av nedstengningen på det russiske aksjemarkedet er det foreløpig ikke mulig å selge andelen av russisk fossilt brensel. De finnes i fondene Danske Invest Index Global AC og Danske Invest Index Global Emerging Markets, men den samlede vekten er bare 0,1 prosent. Selskapene vil dermed inngå i de to fondene inntil det er mulig å handle i russiske aksjer igjen.
 

Hvilke fond dreier det seg om?

Navn ISIN
Danske Invest Index Europe Restricted, klasse NOK DK0060954964
Danske Invest Index Europe Restricted, klasse NOK W DK0060607653
Danske Invest Index Global AC Restricted, klasse NOK DK0060955185
Danske Invest Index Global AC Restricted, klasse NOK W  DK0060607810
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK DK0060955268
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W DK0060608115
Danske Invest Index Japan Restricted, klasse NOK DK0060955342
Danske Invest Index Japan Restricted, klasse NOK W DK0060644771
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W DK0060955508
Danske Invest Index USA Restricted, klasse NOK DK0060955698
Danske Invest Index USA Restricted, klasse NOK W DK0060610525

Denne publikasjonen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning.

Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ.

Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter, som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering.

Vi ber deg lese prospektet og sentral investorinformasjon innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, sentral investorinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) er tilgjengelig på norsk og kan finnes her: Danskeinvest.no.
 
Danske Invest Asset Management A/S kan beslutte å si opp avtalene, som er inngått med henblikk på markedsføring av Danske Invest Asset Management A/S’ fond.

Mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper finnes her: Danskeinvest.no.
Beslutningen om å investere i fondet bør treffes under hensyntagen til alle bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.