Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Fond med et bærekraftig mål - ISIN: LU2019293427
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

90,77

Netto andelsverdi per 01.03.2024

+0,34%

Avkastning 1 dag

-1,24%

Avkastning 1 måned

-0,90%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå og bidra positivt til et eller flere av FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals – "SDG"). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i selskapsobligasjoner fra utstedere innenfor OECD.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet kan investere i, eller være eksponert til, følgende investeringer opp til den den angitte prosentandel: Obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (eller lignende) eller uten rating: 25%, gjeldsinstrumenter med en rating på Caa1/CCC+ (eller lignende) eller lavere: 10%.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet, inkludert kontanter, kan ikke avvike med mer enn 2 år fra referanseindeksens rentefølsomhet.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)
Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
4 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 103,33
I løpet av 3 årNOK 88,99
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Kristian Rønde Hefting

Tittel: M.Sc. (Applied Economics and Finance)
Bakgrunn: Senior Portfolio Manager
Antall års erfaring: 11

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Beholdningsliste pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.672,67% Obligasjoner EUR Storbritannia XS2742660157
CITIGROUP INC 22.09.2028 000000000000002.302,30% Obligasjoner EUR USA XS2536364081
BNP PARIBAS 30.06.2027 000000000000002.222,22% Obligasjoner USD Frankrike US09659W2Q64
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 000000000000002.152,15% Obligasjoner EUR Nederland XS2202902636
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.8% 03.03.2033 000000000000002.152,15% Obligasjoner USD USA US009158BF29
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.052,05% Obligasjoner EUR Frankrike FR001400I7P8
AIB GROUP PLC 30.05.2031 000000000000002.022,02% Obligasjoner EUR Irland XS2230399441
BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 000000000000002.002,00% Obligasjoner EUR Irland XS2576362839
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 19.03.2026 000000000000001.951,95% Obligasjoner USD USA US25160PAF45
ING GROEP NV 07.12.2028 000000000000001.911,91% Obligasjoner GBP Nederland XS2305598216
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU2019293427
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Minstetegning EUR 100,000
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 10.10.2019
  Bloomberg DGCSBIN LX
  Markedsføringstillatelse Luxemburg, Norge
  Klasse av Global Corporate Sustainable Bond
  Andre klasser Global Corporate Sustainable Bond Class A
  Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
  Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
  Global Corporate Sustainable Bond Class I
  Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
  Global Corporate Sustainable Bond Class WA
  Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
  Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into the respective class currency)
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 01.03.2024 26,43
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 01.03.2024 126,94
  Netto andelsverdi NOK pr. 01.03.2024 90,77
  Durasjon pr. 31.01.2024 5,85
  Effektiv rente pr. 31.01.2024 4,62
 • Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

  Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 3,33 -3,81
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 7,72
  Tracking Error 0,98
  Information Ratio -0,50
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.