Danske Invest

Norsk Obligasjon Institusjon A

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: NO0010241490
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.080,72

Netto andelsverdi per 04.03.2024

+0,17%

Avkastning 1 dag

-0,22%

Avkastning 1 måned

+0,05%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å maksimere avkastningen på et moderat risikonivå innenfor fondets investeringsbegrensinger. For investor representerer Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon en måte å få del i den avkastning som ligger i en diversifisert obligasjonsportefølje.

Investeringsstrategi

Fondet er et UCITS-fond Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl. § 4-8 annet ledd nr. 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet har et durasjonsintervall mellom 1 og 5 år. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil i lengre perioder kunne ha allokert alle sine investeringer innenfor bare ett eller enkelte av disse segmentene.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 3. Dette innebærer at fondet kun vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Norsk Obligasjon Institusjon A
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Frem til 01.10.2018 var den benyttede referanseindeksen kun eksponert mot statspapirer. Etter 01.10.2018 har den benyttede referanseindeksen vært eksponert mot andre gjeldsinstrumenter enn statspapirer. Både i perioden før og etter bytte av referanseindeks har fondet vært eksponert mot andre typer gjeldsinstrumenter med høyere kredittrisiko enn statspapirer. I henhold til fondets strategi har fondet hatt noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksen i perioden etter 01.10.2018. Historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil derfor ikke være direkte sammenlignbar.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 104,92
I løpet av 3 årNOK 102,86
I løpet av 5 årNOK 112,43
I løpet av 7 årNOK 117,03
I løpet av 10 årNOK 128,18
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Børs Lind

Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management). Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring: 23

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Obligasjon Institusjon A

Beholdningsliste pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% 000000000000002.042,04% Obligasjoner NOK Norge NO0010966237
BN Bank ASA 21/28 2,30% 000000000000001.921,92% Obligasjoner NOK Norge NO0011121808
Spb Vest 23/28 FRN 000000000000001.611,61% Obligasjoner NOK Norge NO0013004549
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 000000000000001.411,41% Obligasjoner NOK Norge NO0010907371
Entra ASA 21/30 FRN 000000000000001.391,39% Obligasjoner NOK Norge NO0011079808
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 000000000000001.351,35% Obligasjoner NOK Norge NO0010980683
Spb 1 SMN 22/28 FRN C 000000000000001.341,34% Obligasjoner NOK Norge NO0011207300
Danske Bank A/S 23/29 ADJ C 000000000000001.311,31% Obligasjoner NOK Danmark NO0013070938
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 000000000000001.141,14% Obligasjoner NOK Norge NO0011151672
Spb 1 SMN 20/26 1,40% 000000000000001.071,07% Obligasjoner NOK Norge NO0010905490
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Obligasjon Institusjon A

Fakta om fondet & utbytte

 • Utbytte pr. andel

  Utbytte pr. andel

  Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
  31.12.2023 - Akonto NOK 2,3615
  31.12.2022 - Akonto NOK 25,9152
  31.12.2021 - Akonto NOK 22,328231
  31.12.2020 - Akonto NOK 30,9962
  31.12.2019 - Akonto NOK 27,974371
 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0010241490
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Norge
  Utbytte Ja
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 5.000.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 28.02.2005
  Bloomberg DANINOI NO
  Markedsføringstillatelse Norge
  Klasse av Norsk Obligasjon Institusjon
  Andre klasser Norsk Obligasjon Institusjon B
  Norsk Obligasjon Institusjon C
  Norsk Obligasjon Institusjon D
  Norsk Obligasjon Institusjon E
  Norsk Obligasjon Institusjon F
  Norsk Obligasjon Institusjon G
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark RM123D3. Fondet vil i en normalsituasjon ha noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksen og historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 04.03.2024 16.111,42
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 04.03.2024 7.255,79
  Netto andelsverdi NOK pr. 04.03.2024 1.080,72
  Durasjon pr. 31.01.2024 1,79
  Effektiv rente pr. 31.01.2024 5,05
 • Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

  Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 4,92 0,95 2,37 2,27 2,51
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 3,59 3,25 2,78 2,48
  Tracking Error 1,04 1,27 1,11 1,32
  Information Ratio 0,57 0,61 0,76 0,65
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.