Danske Invest

Global Indeks 2, NOK

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0062728515
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

101,84

Netto andelsverdi per 23.07.2024

+0,00%

Avkastning i dag

+0,90%

Avkastning 1 uke

+1,95%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som er tilnærmet lik utviklingen i det globale aksjemarkedet. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer globalt i børsnoterte aksjer i flere bransjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen som representerer store og mellomstore selskaper på tvers av markeder i utviklede land. Det kan være investeringer som ikke er inkludert i indeksen.

Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene.

Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.


Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 38

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Indeks 2, NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0062728515
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 10.07.2024
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av Global Index 2 – Accumulating
  Andre klasser Globaali Indeksi 2, EUR W
  Global Indeks 2 - Akkumulerende
  Global Indeks 2, NOK W
  Global Index 2, SEK W
 • Profil

  Profil

  Profil Indeks basert
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark MSCI World Index inkl. nettoudbytter målt i NOK
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 22.07.2024 614,11
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 22.07.2024 7,81
  Netto andelsverdi NOK pr. 23.07.2024 14:00 101,84
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.