Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0178670245
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

149,53

Netto andelsverdi per 21.09.2023

-0,11%

Avkastning 1 dag

+0,48%

Avkastning 1 måned

+4,01%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i Investment Grade-obligasjoner fra hvor som helst i verden.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Mer spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av netto aktiva i selskapsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som handles på et regulert marked og er rangert mellom A1/A+ og Baa3/BBB- (eller tilsvarende vurdering). Fondet kan investere opp til 10% av verdiene i obligasjoner som er ratet under investment grade fra Ba1/BB+ til B3/B- (eller lignende).

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer fra en lang rekke selskaper og sektorer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet, inkludert kontanter, kan ikke avvike med mer enn 2 år fra referanseindeksens rentefølsomhet.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Dette fondet var tidligere et Danske Invest fond, en luxembourgsk fonds commun de placement. Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 101,80
I løpet av 3 årNOK 90,73
I løpet av 5 årNOK 98,20
I løpet av 7 årNOK 101,47
I løpet av 10 årNOK 124,54
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Bent Høegh-Jensen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.sc. (Economics & Business Administration)
Antall års erfaring: 21

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2023

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h

Beholdningsliste pr. 31.07.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.002,00% Obligasjoner EUR Tyskland XS1944390597
ING GROEP NV 23.05.2029 000000000000001.431,43% Obligasjoner EUR Nederland XS2624976077
HEINEKEN NV 3.875% 23.09.2030 000000000000001.421,42% Obligasjoner EUR Nederland XS2599730822
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000001.421,42% Obligasjoner EUR Danmark XS2405390043
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.361,36% Obligasjoner EUR Danmark XS2412258522
OMV AG PERP 000000000000001.271,27% Obligasjoner EUR Østerrike XS2224439385
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31.05.2032 000000000000001.251,25% Obligasjoner EUR Tyskland XS2577874782
DEUTSCHE BANK AG 05.09.2030 000000000000001.191,19% Obligasjoner EUR Tyskland DE000A30VT06
NESTE OYJ 3.875% 16.03.2029 000000000000001.141,14% Obligasjoner EUR Finland XS2598649254
AT&T INC 3.95% 30.04.2031 000000000000001.061,06% Obligasjoner EUR USA XS2590758665
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0178670245
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 01.04.2011
  Bloomberg DIGCBAN LX
  Wertpapierkennnummer A1JRB3
  Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark, Tyskland
  Klasse av Euro Investment Grade Corporate Bond
  Andre klasser Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class A (Målt i NOK)
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class A (SEK)
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
  Euro Investment Grade Corporate Bond Class WI-sek h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.09.2023 6.708,76
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 21.09.2023 17,55
  Netto andelsverdi NOK pr. 21.09.2023 149,53
  Durasjon pr. 31.08.2023 4,43
  Effektiv rente pr. 31.08.2023 4,73
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 1,80 -3,19 -0,36 0,21 2,22
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 6,17 6,29 5,42 4,93
  Tracking Error 0,74 0,84 0,75 1,00
  Information Ratio -1,05 -0,60 -0,54 -0,16
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.