Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0332084721
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

164,84

Netto andelsverdi per 23.07.2024

-0,06%

Avkastning 1 dag

+1,07%

Avkastning 1 måned

+1,28%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i danske Investment Grade-obligasjoner med høy rating.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet investerer normalt I verdipapirer med en rating på AAA (eller lignende) på kjøpstidspunktet. Fondet kan være investert i verdipapirer med en lavere rating.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets modifiserte durasjon, inkludert kontanter og justert for risikoen for tidlig innfrielse, er 3 til 9 år.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Indeks 2, NOKDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Dette fondet var tidligere et Danske Invest fond, en luxembourgsk fonds commun de placement. Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 107,35
I løpet av 3 årNOK 87,04
I løpet av 5 årNOK 86,01
I løpet av 7 årNOK 93,83
I løpet av 10 årNOK 103,26
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Ulrik Carstens

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 24

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Beholdningsliste pr. 31.05.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 000000000000009.419,41% Obligasjoner DKK USA XS2086462657
3.00% 3,0RD28SFL53 53 000000000000007.637,63% Obligasjoner DKK Danmark DK0004623147
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000005.565,56% Obligasjoner DKK Danmark DK0009532889
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000005.475,47% Obligasjoner DKK Danmark DK0009397812
3.00% 3NYK01E30DA5 53 000000000000005.055,05% Obligasjoner DKK Danmark DK0009535205
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 000000000000003.933,93% Obligasjoner DKK Danmark DK0009278806
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 000000000000003.603,60% Obligasjoner DKK Danmark DK0009406076
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000003.343,34% Obligasjoner DKK Danmark DK0009405185
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.303,30% Obligasjoner DKK Danmark DK0004619038
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) 1SKE 2030 000000000000003.243,24% Obligasjoner DKK Danmark DK0004132917
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0332084721
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 18.12.2007
  Bloomberg DANMANH LX
  Wertpapierkennnummer A1JRB1
  Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark, Tyskland
  Klasse av Danish Mortgage Bond
  Andre klasser Danish Mortgage Bond Class A
  Danish Mortgage Bond Class A d
  Danish Mortgage Bond Class A-eur h
  Danish Mortgage Bond Class A-sek h
  Danish Mortgage Bond Class I
  Danish Mortgage Bond Class I-eur h
  Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
  Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Danmark
  Benchmark Fondet har ingen referanseindeks.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 23.07.2024 762,76
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 23.07.2024 0,33
  Netto andelsverdi NOK pr. 23.07.2024 164,84
  Durasjon pr. 28.06.2024 7,63
  Effektiv rente pr. 28.06.2024 3,47
 • Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

  Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 7,35 -4,52 -2,97 -0,91 0,32
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 10,14 8,10 7,00 6,02
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.