• 1/1

  12.08.2022

  Suspension of sub-funds - technical issues

  Please note that the DK domiciled funds are suspended today due to technical issues.

  Les mer

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Fond med et bærekraftig mål - ISIN: LU2019293427
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

90,510

Netto andelsverdi per 11.08.2022

-0,31%

Avkastning 1 dag

+1,59%

Avkastning 1 måned

-12,03%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå og bidra positivt til et eller flere av FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals – "SDG"), samt å finansiere den bærekraftige overgangen. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i selskapsobligasjoner fra utstedere innenfor OECD.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet kan investere i, eller være eksponert til, følgende investeringer opp til den den angitte prosentandel: Obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (eller lignende) eller uten rating: 25%.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet, inkludert kontanter, kan ikke avvike med mer enn 2 år fra referanseindeksens rentefølsomhet.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)
Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
2 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 87,58
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Andreas Dankel & Kristian Hefting

Tittel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.06.2022

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Beholdningsliste pr. 30.06.2022

Investering % Type Valuta Land ISIN
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 19.03.2026 000000000000002.262,26% Obligasjoner USD USA US25160PAF45
BANK OF AMERICA CORP 22.10.2025 000000000000001.991,99% Obligasjoner USD USA US06051GHW24
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 000000000000001.891,89% Obligasjoner EUR Nederland XS2202902636
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95% 23.10.2025 000000000000001.641,64% Obligasjoner USD Kanada US13607GRR73
ENEL FINANCE INTL NV 5% 15.06.2032 000000000000001.351,35% Obligasjoner USD Nederland USN30707AQ19
VENA ENERGY CAP PTE LTD 3.133% 26.02.2025 000000000000001.341,34% Obligasjoner USD Singapore XS2122900330
NATIONAL BANK OF CANADA 15.11.2024 000000000000001.331,33% Obligasjoner USD Kanada US63307A2M63
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5% 24.01.2027 000000000000001.301,30% Obligasjoner USD Sør-Korea USY3815NBF79
AVANGRID INC 3.2% 15.04.2025 000000000000001.291,29% Obligasjoner USD USA US05351WAC73
ORANGE SA 9% 01.03.2031 000000000000001.281,28% Obligasjoner USD Frankrike US35177PAL13
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU2019293427
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Minstetegning EUR 100,000
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 10.10.2019
  Bloomberg DGCSBIN LX
  Markedsføringstillatelse Norge, Luxemburg
  Klasse av Global Corporate Sustainable Bond
  Andre klasser Global Corporate Sustainable Bond Class A
  Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
  Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
  Global Corporate Sustainable Bond Class I
  Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
  Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
  Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into the respective class currency)
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 11.08.2022 109,65
  Netto andelsverdi NOK pr. 11.08.2022 90,510
  Durasjon pr. 29.07.2022 6,68
  Effektiv rente pr. 29.07.2022 4,18
 • Risikoindikatorer pr. 31.07.2022

  Risikoindikatorer pr. 31.07.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -12,42
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.