Danske Invest

Norsk Obligasjon

Morningstar Rating™ : - ISIN: NO0008000544
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

1.049,07

Netto andelsverdi per 18.09.2019

+0,07%

Avkastning 1 dag

-0,65%

Avkastning 1 måned

+2,34%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å maksimere avkastningen på et moderat risikonivå. For investor representerer Danske Invest Norsk Obligasjon en måte å få del i den avkastning som ligger i en diversifisert obligasjonsportefølje.

Investeringsstrategi

Meravkastningen søker vi primært å oppnå ved valg av rentekurveplassering, varighetsavvik og fordeling på segmenter samt obligasjonsvalg.

Fondet er et UCITS-fond. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet investerer kun i omsettelige verdipapirer og pengemarkeds-instrumentene som er utstedt eller garanter av EØS-stater. Fondet har et durasjonsintervall mellom 2 og 4 år. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 2. Dette innebærer at fondet kun vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Norsk Obligasjon
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 102,90
I løpet av 3 årNOK 106,32
I løpet av 5 årNOK 112,49
I løpet av 7 årNOK 124,81
I løpet av 10 årNOK 145,83
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Børs Lind

Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management). Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring: 18

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Obligasjon

Beholdningsliste pr. 31.07.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Spb 1 BV 16/24 2,245% 000000000000003.083,08% Obligasjoner NOK Norge NO0010768476
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40% 000000000000002.592,59% Obligasjoner NOK Norge NO0010785892
Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35% 000000000000002.462,46% Obligasjoner NOK Norge NO0010816879
BN Bank ASA 17/23 2,15% 000000000000002.232,23% Obligasjoner NOK Norge NO0010799612
BN Bank ASA 19/25 2,60% 000000000000002.182,18% Obligasjoner NOK Norge NO0010843154
Sandnes Spb 17/23 2,27% 000000000000002.062,06% Obligasjoner NOK Norge NO0010812779
Spb Vest 17/22 1,98% 000000000000002.062,06% Obligasjoner NOK Norge NO0010807258
Spb 1 SMN 18/24 2,19% 000000000000002.052,05% Obligasjoner NOK Norge NO0010814205
Spb 1 Østlandet 17/23 2,21% 000000000000002.052,05% Obligasjoner NOK Norge NO0010790298
Fana Spb 17/23 2,20% 000000000000001.861,86% Obligasjoner NOK Norge NO0010807241
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Obligasjon

Fakta om fondet & utbytte

 • Utbytte pr. andel

  Utbytte pr. andel

  Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
  31.12.2018 - Akonto NOK 20,12
  31.12.2017 - Akonto NOK 25,61
  31.12.2016 - Akonto NOK 25,44
  31.12.2015 - Akonto NOK 31,45
  31.12.2014 - Akonto NOK 44,15
 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0008000544
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fonds registreringsland Norge
  Utbytte Ja
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 10.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 03.01.1994
  Markedsføringstillatelse i Norge
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark RM12D3
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 18.09.2019 707,28
  Netto andelsverdi NOK pr. 18.09.2019 1.049,07
  Durasjon pr. 30.08.2019 2,91
  Effektiv rente pr. 30.08.2019 2,01
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 2,90 2,07 2,38 3,22 3,85
  Sharpe Ratio 1,07 0,92 1,44 1,53
  Volatilitet 0,95 1,39 1,35 1,43
  Tracking Error 0,50 1,25 1,29 1,47
  Information Ratio 1,60 0,47 1,07 0,80
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.