Bærekrafthensyn er en naturlig del av dine investeringer

Ansvarlige investeringer handler om fornuftige og langsiktige investeringer. Dette betyr at vi analyserer bærekraftaspektene til virksomheter og land på samme måte som vi analyserer økonomiske aspekter. Ikke bare gir dette oss større innsikt i virksomhetene og landene vi investerer i, men det gir oss også bedre muligheter til å vurdere om en investering er attraktiv eller ikke.

Skape verdi for kundenes avkastning

Miljømessige og sosiale forhold, samt god selskapsstyring (ESG) blir også betegnet som bærekraftfaktorer. Hvordan virksomheter og land jobber med bærekraftfaktorer, kan ha betydelig innflytelse på om det er en god investering eller ikke. På bakgrunn av dette innarbeider våre porteføljeforvaltere bærekraftfaktorer i analysene sine, noe som gir dem større kunnskap om en investerings fremtidige potensial for å generere god økonomisk avkastning. 

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)

Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. 

Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.


Spesialisert arbeid med bærekraft

Våre fond har forskjellige investeringsstrategier og investerer i forskjellige virksomheter og land. Det er for eksempel en stor forskjell mellom hvordan bærekraft spiller en rolle for aksjer i fremvoksende markeder i forhold til investering i nordiske bedriftsobligasjoner, og måten virksomhetene jobber med bærekraft i og på tvers av bransjer. Derfor jobber fondene med bærekraft på ulike måter for å skape høyest mulig verdi for kundene.

Systematisk arbeid med bærekraftsrisiko

Vi fokuserer på å analysere og redusere bærekraftrisiko for å ivareta investeringene dine på en god måte. Hvis virksomhetene ikke administrerer og tar opp bærekraftproblemer, kan det ha negative konsekvenser for inntjeningen og for din potensielle avkastning. Derfor lager vi analyser som ser på om virksomhetene for eksempel:

  • tar klimaforholdene i betraktning
  • lever opp til menneskerettighetsforpliktelser
  • har gode arbeidsforhold
  • ikke skader det biologiske mangfoldet
  • ikke bidrar til vannforurensning
  • arbeider for bekjempelse av korrupsjon

Dette hjelper oss med å velge bærekraftige og robuste investeringer som kan gi potensiell attraktiv avkastning for deg.  

 

Eksempel: Klimarelaterte risikoer og muligheter

Klimaagendaen kan ha innvirkning på om den enkelte virksomhet er i stand til å levere god avkastning. Derfor spiller det grønne skiftet en viktig rolle når vi velger investeringer. Vår grundige analyse av klimafaktorer hjelper oss med å velge ut de virksomhetene som er best rustet til å håndtere klimaspørsmål og til å ta i bruk grønne vekstmuligheter. 
 
I rapporten med vår investeringstilnærming i et klimaperspektiv kan du lese eksempler på vår tilnærming til klimaspørsmål i papirindustrien, energi- og finanssektoren samt kobber- og bilindustrien. 
 
Les rapporten


Analyseverktøyer

Våre porteføljeforvaltere bruker en rekke verktøyer for å identifisere og analysere forretningskritiske bærekraftaspekter når de velger ut gode investeringer.

Innovativt analytisk verktøy

I samarbeid med Danske Bank har vi utviklet et spesielt ESG-analyseverktøy for å vurdere bærekraftproblemene som kan påvirke virksomhetens verdiutvikling og returmuligheter. Verktøyet hjelper porteføljerådgiverne med å innlemme bærekraft i investeringsbeslutningene, slik at de kan velge de best mulige investeringene.

Les mer

Kraftig ESG-dataplattform

Vi har en dataplattform som inneholder mer enn 8000 forskjellige datapunkter om bærekraftforhold for virksomheter og land. Plattformen gir porteføljerådgiverne våre dypere innsikt i og flere perspektiver på bærekraftarbeidet. Alt dette brukes i deres samlede investeringsanalyse og investeringsutvelgelse. 

Les mer

Screening

Vi screener investeringer for å identifisere potensiell risiko virksomhetene står overfor når det gjelder bærekraft og for å identifisere investeringsmuligheter. Screening brukes også til å identifisere virksomheter som potensielt bryter med internasjonale normer og standarder, for eksempel når det gjelder menneskerettigheter. 

Les mer

Team av ESG-spesialister

Vårt team med ESG-spesialister og analytikere støtter våre porteføljerådgivere. Blant annet bistår det spesialiserte ESG-teamet porteføljerådgiverne med å analysere virksomheter og land både fra et økonomi- og et bærekraftperspektiv.

Les mer

Opplæring i ESG

For å styrke sin kompetanse innen ESG får våre porteføljerådgivere jevnlig opplæring. Dette er for å sikre at vi hele tiden kan forbedre og utvikle arbeidet med å inkludere bærekraft ved utvelgelse av investeringer. For eksempel har mange av våre porteføljerådgivere gjennomført EFFFAS-opplæringsprogrammet og er sertifiserte som ESG-analytikere.

Les mer om hvordan bærekraft er innarbeidet i fondene våre


Læs mere