Du investerer ikke i alt

Når du investerer i Danske Invest-fond, investerer du ikke i alle typer virksomheter. Danske Invest investerer ikke i virksomheter som for eksempel har en skadelig innvirkning på en bærekraftig fremtid og på din potensielle avkastning. Alle våre fondhar investeringsbegrensninger som omfatter kull, tjæresand, kontroversielle våpen og tobakk, og de utelukker også investeringer som bryter med internasjonale normer. En rekke av fondene våre inkluderer også ytterligere begrensninger. Du kan få en oversikt over fondenes utelukkelser her.

Ekskluderingene har ulike terskler – du kan få en oversikt over tersklene her.

Kull, tjæresand og torv

Kull, tjæresand og torv er blant de energiformene som slipper ut mest CO2, og disse bidrar i betydelig grad til klimaendringene. På grunn av dette investerer vi ikke pengene dine i virksomheter som får 5% eller mer av inntektene sine fra aktiviteter knyttet til kullkraft, utvinning av olje fra tjæresand eller torvbasert kraftproduksjon. Disse restriksjonene er en del av vår forpliktelse til å fase ut våre investeringer i selskaper som er involvert i de tre typene fossile brennstoffer innen 2030 i EU og OECD og innen 2040 i resten av verden.
 
Se virksomheter med investeringsbegrensninger.

Kontroversielle våpen

Vi investerer ikke pengene dine i virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i kontroversielle våpen. Kontroversielle våpen er våpen som er forbudt etter folkeretten eller betraktet som kontroversielle på grunn av den vilkårlige skaden de forårsaker. Klasebomber, antipersonellminer, biologiske våpen og kjemiske våpen er alle klassifisert som kontroversielle våpen. 

Se virksomheter med investeringsbegrensninger.

Tobakk

Vi investerer ikke pengene dine i virksomheter som får mer enn 5 % av inntektene sine fra å dyrke, bearbeide eller produsere tobakksprodukter. Dette inkluderer produkter som er helt eller delvis basert på bladtobakk og såkalte neste generasjons tobakksprodukter som elektroniske sigaretter og snus.

Se virksomheter med investeringsbegrensninger

Brudd på normer

Vi investerer ikke pengene dine i en rekke virksomheter som utviser skadelig atferd eller er involvert i problematiske aktiviteter. Disse virksomhetene bryter med normer og standarder, som prinsippene i FNs Global Compact, eller de overholder ikke menneskerettigheter eller miljø- og klimarelaterte konvensjoner. For eksempel investerer vi ikke i virksomheter som bidrar til vannforurensning og klimaendringer, skader det biologiske mangfoldet, bryter menneskerettighetene eller er involvert i korrupsjon eller våpenhandel.  

Se virksomheter med investeringsbegrensninger

Fond med ytterligere begrensninger

Vi har en rekke fond som inkluderer ytterligere begrensninger. Disse produktene investerer for eksempel ikke i alkohol, pengespill, pornografi, fossilt drivstoff eller militært utstyr.
 
Se disse fondene

 


Analyse av virksomhetens samfunnsansvar (CSR)

Hos Danske Invest screener vi dine investeringer fortløpende, noe som gir porteføljeforvalterne økt kunnskap om hvordan virksomheter ivaretar ESG-relaterte faktorer. Blant annet analyserer vi hvorvidt virksomhetene oppfyller det internasjonale rammeverket for samfunnsansvar knyttet til blant annet menneskerettigheter eller miljø- og klimahensyn. Screeningen hjelper oss med å identifisere virksomheter som bidrar til klimaendringer, utviser skadelig miljøatferd eller har utilstrekkelig arbeids- og menneskerettighetspraksis.
 
Hvis virksomheter står overfor utfordringer med å oppfylle sitt samfunnsansvar, kan vi legge ekstra press på dem for å rette opp problemene. Hvis vi ikke tror at denne typen virksomheter kan forbedre seg tilstrekkelig, kan vi også velge å selge oss ut av virksomheten og sette det på listen over investeringsbegrensninger.

Les mer om vår investeringsscreeningsprosess