Få innsikt i hvordan våre fond jobber med bærekraft

Hos Danske Invest prøver vi alltid å holde deg godt opplyst og informert om hvordan vi jobber med bærekraft og ansvarlighet i investeringene dine. Under kan du lese om de retningslinjene vi jobber etter innen området og få mer innsikt i våre bærekraftdokumenter og -rapporter.

Dokumenter for alle våre fond

Investeringsrestriksjoner

Alle Danske Invest-fond overholder våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det betyr blant annet at fondene ikke investerer i spesifikke virksomheter som blant annet er involvert i aktiviteter knyttet til kontroversiell våpenindustri, tobakk og kull. Vi tilbyr også fond med ytterligere restriksjoner og som ikke investerer i områder som alkohol, pengespill, pornografi, fossilt brensel og militært utstyr. For alle våre fondkan du finne en oversikt over de spesifikke sektorene, aktivitetene og produktene hvert fond ikke investerer i.

Se ekskluderte investeringer her
Dokumenter for fond med et bærekraftig investeringsmål

En rekke av fondene våre er merket med «fond med et bærekraftig investeringsmål». Det betyr at det aktuelle fondet har et bærekraftig investeringsmål og investerer målrettet i aktiviteter som f.eks. den grønne omstillingen. Disse fondene oppfyller artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger. Nedenfor kan du se hvilke dokumenter som er knyttet til våre «fond med et bærekraftig investeringsmål». 
 

Fondenes bærekraftige investeringsmål

I dokumentet «Bærekraftsrelatert informasjon» får du mer informasjon om hvordan hvert enkelt fond investerer i henhold til det spesifikke bærekraftige investeringsmålet. Dokumentet viser blant annet:
 
  • Fondets bærekraftige investeringsmål 
  • Hvordan fondet bruker aktivt eierskap til å påvirke selskapene til å øke aktivitetene sine på bærekraftområdet.
  • Hvilke aktiviteter, sektorer eller produkter fondet ikke investerer i.
  • Hvordan vi overvåker at fondet investerer i samsvar med de bærekraftige investeringsmålene.Dokumenter for ESG-fond

En rekke av våre fondene er merket som ESG-fond, noe som betyr at de fremmer miljømessige eller sosiale forhold samt god selskapsstyring (ESG). Disse fondene oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.
 

Hvordan fondet fremmer ESG-faktorer

Dokumentet Website disclosure går i dybden på hvordan hvert fond fremmer miljømessige eller sosiale aspekter og god selskapsstyring (ESG) gjennom investeringsprosessen. Blant annet viser dokumentet: 

  • hvordan fondet velger ut investeringer og utøver aktivt eierskap for å fremme ESG
  • hvilke aktiviteter og/eller produkter fondet ikke investerer i
  • hvordan fondet overvåkes for å sikre at det fremmer ESG
  • hvilke ESG-data som brukes til å markedsføre ESG

 

Her finner du bærekraftsdokumenter for ESG-fond og fond med et bærekraftig investeringsmål.