Få innsikt i hvordan våre fond jobber med bærekraft

Danske Invest sin tilnærming til arbeidet med ansvarlige investeringer i understøttes av polycier, retningslinjer og rapportering. På denne siden finner du relevant dokumentasjon vedrørende selskapets tilnærming til og rammeverket for dette arbeidet.

Videre vil du også kunne finne bærekraftsrelaterte publiseringer, som for eksempel hvordan selskapet håndterer de viktigste negative påvirkningene (Principle Adverse Impact, PAI) investeringene kan ha på bærekraftsfaktorer, samt produktspesifikk informasjon. 
Offentliggjøring i henhold til offentliggjøringsforordningen

EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger (offentliggjøringsforordningen) tar sikte på å øke åpenheten og sammenlignbarheten for investorer når det gjelder hvordan kapitalforvaltere og institusjonelle investorer integrerer bærekraftsdimensjonene i sine generelle prosesser og på investeringsproduktnivå.

I henhold til offentliggjøringsforordningen er Danske Invest forpliktet til å opplyse om hvordan selskapet tar hensyn til bærekraftsrisiko i sine prosesser knyttet til investeringsbeslutninger og godtgjørelsesordninger, samt hvordan og i hvilken grad selskapet vurderer og håndterer de viktigste negative påvirkningene (PAI) investeringene kan ha på samfunnet. De respektive opplysningene er tilgjengelige nedenfor.

Mer informasjon er tilgjengelig under «retningslinjer og prosessbeskrivelser».
 
Rapportering av bærekraftsrelatert informasjon for fondene

For fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller har et mål om bærekraftig investering, kan du finne relevant informasjon om disse forpliktelsene i vedleggene til fondets prospekt og på selskapets nettsider. 

Hvordan selskapet har integrert disse dimensjonene i fondene er omtalt i fondenes årsrapporter.
Denne informasjonen er tilgjengelig under Investorinformasjon (rapportering) eller via denne lenken.
 Rapporter