Få innsikt i hvordan våre fond jobber med bærekraft

Hos Danske Invest prøver vi alltid å holde deg godt opplyst og informert om hvordan vi jobber med bærekraft og ansvarlighet i investeringene dine. Under kan du lese om de retningslinjene vi jobber etter innen området og få mer innsikt i våre bærekraftdokumenter og -rapporter.

Dokumenter for alle våre fond

Investeringsrestriksjoner

Alle Danske Invest-fond overholder våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det betyr blant annet at fondene ikke investerer i spesifikke virksomheter som blant annet er involvert i aktiviteter knyttet til kontroversiell våpenindustri, tobakk og kull. Vi tilbyr også fond med ytterligere restriksjoner og som ikke investerer i områder som alkohol, pengespill, pornografi, fossilt brensel og militært utstyr. For alle våre fondkan du finne en oversikt over de spesifikke sektorene, aktivitetene og produktene hvert fond ikke investerer i.
 

Våre ESG-begrensningsrapporter for hvert av fondene våre er tilgjengelige her
Dokumenter for bærekraftige fond

En rekke av fondene våre er merket med «bærekraftig fond». Det betyr at det aktuelle fondet har et bærekraftig investeringsmål og investerer målrettet i aktiviteter som f.eks. den grønne omstillingen. Disse fondene oppfyller artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger. Nedenfor kan du se hvilke dokumenter som er knyttet til våre «bærekraftige fond». Du kan lese mer om de bærekraftige fondene våre her.

 

Fondenes bærekraftige investeringsmål

I dokumentet «Bærekraftsrelatert informasjon» får du mer informasjon om hvordan hvert enkelt fond investerer i henhold til det spesifikke bærekraftige investeringsmålet, som f.eks. den grønne omstillingen. Du kan også finne ut mer om hvordan fondene jobber for ikke å gjøre vesentlig skade på andre bærekraftmål, som f.eks. bekjempelse av forurensning, beskyttelse av økosystemer eller bekjempelse av klimaendringer. Dokumentet viser blant annet:
 
  • Fondets bærekraftige investeringsmål og de bærekraftaktivitetene det investeres i.
  • Hvordan fondet bruker aktivt eierskap til å påvirke selskapene til å øke aktivitetene sine på bærekraftområdet.
  • Hvilke aktiviteter, sektorer eller produkter fondet ikke investerer i.
  • Hvordan vi overvåker at fondet investerer i samsvar med de bærekraftige investeringsmålene.

Her finner du dokumentet «Bærekraftsrelatert informasjon» for bærekraftige fond. 

Spesifikke dokumenter for ESG-fond

En rekke av våre fondene er merket som ESG-fond, noe som betyr at de fremmer miljømessige eller sosiale forhold samt god selskapsstyring (ESG). Disse fondene oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.
 

Fondets karbonavtrykk

Klimaforhold og omstilling fra fossilt brensel til fornybar energi spiller en viktig rolle når vi investerer på dine vegne, og disse faktorene kan påvirke din langsiktige risikojusterte avkastning. 
Som en integrert del av hvordan fondet tar hensyn til bærekraftsrisiko og for å fremme miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring og virksomhetsledelse (ESG), publiserer vi detaljer om CO2 -utslipp som produseres av investeringene i fondet. 
 
Flere CO2-utslippsmålinger
Våre rapporter om karbonavtrykk beskriver hvor mange tonn CO2 et gitt fond produserer per million investerte USD, eller i forhold til omsetningen til virksomhetene et fond investerer i. 
Hver rapport viser hvor mye CO2 et fonds investeringer fører til av utslipp på et bestemt tidspunkt. Vær oppmerksom på at CO2-utslipp varierer avhengig av næringsgren og/eller den delen av verden en virksomhet opererer i.
 
Rapporter om karbonavtrykk for våre ESG-investeringer er tilgjengelig her.
 


Fondets risiko og muligheter

Fondet bruker ESG-data fra flere dataleverandører for å vurdere og identifisere bærekraftsrisiko og –muligheter. Sustainalytics og MSCI er to av våre ESG-dataleverandørene. 
Sustainalytics ESG Risk Rating kan du se Sutainalytics' vurdering av hvorvidt fondets investeringer håndterer betydelig ESG-risiko som kan påvirke virksomhetens drift og evnen til å tjene penger. I MSCI ESG Risk Rating kan du se MSCIs vurdering av i hvor stor grad virksomhetene som fondet investerer i, er villige og i stand til å håndtere ESG-risiko og tjene penger ved å utnytte kommersielle muligheter knyttet til bærekraftsfaktorer, for eksempel det grønne skiftet. 
 
Dokumentene om risikovurderinger for ESG-investeringer finner du her. 
 

Hvordan fondet fremmer ESG-faktorer

Dokumentet Website disclosure går i dybden på hvordan hvert fond inkluderer bærekraftsrisiko og fremmer miljømessige eller sosiale aspekter og god selskapsstyring (ESG) gjennom hele investeringsprosessen. Samtidig gir det også et innblikk i hvordan fondet arbeider for å fremme miljømessige eller sosiale aspekter og ivareta god selskapsstyring. Blant annet viser dokumentet: 

  • hvordan fondet velger ut investeringer og utøver aktivt eierskap for å fremme ESG
  • hvilke aktiviteter og/eller produkter fondet ikke investerer i
  • hvordan fondet overvåkes for å sikre at det fremmer ESG
  • hvilke ESG-data som brukes til å markedsføre ESG

 
Website disclosure for ESG-investeringer finner du her.

 

Tilnærming til bærekraft

Dokumentet med vår tilnærming til bærekraft gir en oversikt over hvordan porteføljerådgivere jobber med bærekraft i investeringer og hvordan fondet søker å fremme miljømessige eller sosiale forhold samt selskapsstyring. Blant annet kan du se hvordan fondet utøver aktivt eierskap og finne en liste over aktivitetene fondet ikke investerer i.
 
Du finner dokumentet med vår tilnærming til bærekraft for ESG-investeringer her.