Danske Invest SICAV - SIF

Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p

ISIN: LU1807293482
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Prospekt
for fondet
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.017,62

Netto andelsverdi per 23.03.2023

+0,72%

Avkastning 1 dag

+0,57%

Avkastning 1 måned

+0,86%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av dette alternative investeringsfondet er å oppnå positive avkastning under alle markedsforhold (absoluttavkastning). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet søker eksponering til volatilitetsrisikopremier i aksjer, obligasjoner, kreditt, valuta, samt pengemarkedsinstrumenter fra hele verden med fokus på fremvoksende markeder. De volatilitetsbaserte strategiene implementeres gjennom å bruke finansielle instrumenter slik som opsjoner, futures og swaper. Fondet kan også i en kort periode investere direkte eller via UCITS eller UCI i underliggende verdipapirer. Fondet investerer resterende midler i UCITS (herunder UCITS ETF), UCI, gjeldsinstrumenter med høy kredittkvalitet utstedt av regjeringer og kredittinstitusjoner, pengemarkedsinstrumenter og / eller innskudd.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål. Forventet giringsnivå er vanligvis 800% til 1 000% og maksimal giring er 4 000%.

Dette fondet er kategorisert under SFDR artikkel 6. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Jacob Øland Jensen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. in Economics
Antall års erfaring: 16

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1807293482
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
  Fondsstørrelse 1000
  Minstetegning 1,000 EUR
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype AIF
  Startdato 24.08.2022
  Klasse av Global Cross Asset Volatility
  Andre klasser Global Cross Asset Volatility Class C p
  Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p
  Global Cross Asset Volatility Class W p
  Global Cross Asset Volatility Class W-sek h p
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Alternative
  Investeringsområde Global
  Benchmark Benchmarken som anvendes til beregning av resultatavhengig godtgjørelse er Norwegian Overnight Weighted Average Rate. Fondet forvaltes uten noen begrensning i forhold til benchmark.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 22.03.2023 2.884,19
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 23.03.2023 0,20
  Netto andelsverdi NOK pr. 23.03.2023 1.017,62
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.