Danske Invest SICAV - SIF

Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU1807293482
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.154,85

Netto andelsverdi per 01.03.2024

+0,05%

Avkastning 1 dag

+1,86%

Avkastning 1 måned

+3,49%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av dette alternative investeringsfondet er å oppnå positive avkastning under alle markedsforhold (absoluttavkastning). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet søker eksponering til volatilitetsrisikopremier i aksjer, obligasjoner, kreditt, valuta, samt pengemarkedsinstrumenter fra hele verden med fokus på fremvoksende markeder. De volatilitetsbaserte strategiene implementeres gjennom å bruke finansielle instrumenter slik som opsjoner, futures og swaper. Fondet kan også i en kort periode investere direkte eller via UCITS eller UCI i underliggende verdipapirer. Fondet investerer resterende midler i UCITS (herunder UCITS ETF), UCI, gjeldsinstrumenter med høy kredittkvalitet utstedt av regjeringer og kredittinstitusjoner, pengemarkedsinstrumenter og / eller innskudd.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål. Forventet giringssnivå er på 800% til 1 000% og maksimal giring er 4 000%.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KLDanske Invest Select
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK WDanske Invest
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
1 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 114,78
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Øland Jensen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. in Economics
Antall års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Awards

The hedge fund journal CTA and Discretionary Trader Awards 2023

Multi-Asset Volatility Arbitrage
(Hybrid Systematic and Discretionary)
Best Performing Fund over 2, 3 and 4 Years
Danske Invest Global Cross Asset Volatility
(Danske Bank Asset Management)

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1807293482
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 1000
  Minstetegning 1,000 EUR
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype AIF
  Startdato 24.08.2022
  Klasse av Global Cross Asset Volatility
  Andre klasser Global Cross Asset Volatility Class C p
  Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p
  Global Cross Asset Volatility Class W p
  Global Cross Asset Volatility Class W-sek h p
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Alternative
  Investeringsområde Global
  Benchmark Benchmarken som anvendes til beregning av resultatavhengig godtgjørelse er Norwegian Overnight Weighted Average Rate. Fondet forvaltes uten noen begrensning i forhold til benchmark.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 01.03.2024 355,17
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 01.03.2024 0,23
  Netto andelsverdi NOK pr. 01.03.2024 1.154,85
 • Risikoindikatorer pr. 29.02.2024

  Risikoindikatorer pr. 29.02.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 14,78
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.