Danske Invest Select

Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL

Fond med et bærekraftig mål - ISIN: DK0060283067
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

201,30

Netto andelsverdi per 28.05.2024

+0,02%

Avkastning i dag

+6,23%

Avkastning 1 måned

+7,49%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet har som bærekraftig investeringsmål å akselerere overgangen til en bærekraftig økonomi og bidra positivt til oppnåelsen av utvalgte FN-Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals – ”SDG”). Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer i globale aksjer i selskaper som forventes å kunne bidra til utvalgte FN-Bærekraftsmål og/eller akselerere transformasjonen til en bærekraftig økonomi. Aksjer er valgt på bakgrunn av spesifikke forventninger til den enkelte aksjes avkastning. Fondets investeringer er underlagt spesifikke etiske restriksjoner. Investeringene er sikret til NOK.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg høyest avkastning i forhold til risiko.

Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike fra referanseindeksen, selv om fondet har et smalt investeringsunivers.

Valutarisikoen er sikret til NOK, så svingninger i valutakursen mellom NOK og EUR kan påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)
Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK WDanske Invest
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
På grunn av endringer i investeringsstrategien ble resultatene frem til 8. september 2020 oppnådd under omstendigheter som ikke lenger er gjeldende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp

0 år
år
10 år
år

hvorav n/a € i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a €.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av EUR 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årEUR 115,05
I løpet av 3 årEUR 95,07
I løpet av 5 årEUR 116,95
I løpet av 7 årEUR 134,48
I løpet av 10 årEUR 148,10
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Alexis Deladerriere

Goldman Sachs Asset Management er en av verdens ledende kapitalforvaltere med investeringsrådgivning og produkter på tvers av alle kjerneaktivklasser. De enkelte investeringsteamene og porteføljeforvalterne er plassert på strategiske steder over hele verden.

Goldman Sachs Asset Managements overordnede investeringsfilosofi bygger på en overbevisning om at konsekvente, langsiktige resultater kan oppnås ved å benytte et bredt spekter av forskjellige investeringsmuligheter kombinert med disiplinert risikostyring av porteføljen. 

Investeringsfordeling pr. 27.03.2024

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL

Beholdningsliste pr. 27.03.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Microsoft Corp. 000000000000008.788,78% Aksjer USD USA US5949181045
Alphabet Inc. A 000000000000006.686,68% Aksjer USD USA US02079K3059
Novo Nordisk B 000000000000005.195,19% Aksjer DKK Danmark DK0062498333
ASML Holding NV 000000000000004.994,99% Aksjer EUR Nederland NL0010273215
Taiwan Semiconductor Manufactu (ADR) 000000000000004.334,33% Aksjer USD USA US8740391003
Visa Inc. A 000000000000004.254,25% Aksjer USD USA US92826C8394
Eli Lilly & Co. 000000000000004.254,25% Aksjer USD USA US5324571083
Intuit Inc. 000000000000003.483,48% Aksjer USD USA US4612021034
Thermo Fisher Scientific Inc. 000000000000003.293,29% Aksjer USD USA US8835561023
Synopsys Inc. 000000000000003.233,23% Aksjer USD USA US8716071076
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060283067
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest Select
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Valuta EUR
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 08.02.2011
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av Global Sustainable Future Restricted – Accumulating KL
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark MSCI World Index inklusive nettoudbytter hedget til NOK målt i EUR
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 27.05.2024 152,64
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 27.05.2024 20,46
  Netto andelsverdi EUR pr. 28.05.2024 17:00 201,35
 • Risikoindikatorer pr. 30.04.2024

  Risikoindikatorer pr. 30.04.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 15,05 -1,67 3,18 4,32 4,01
  Sharpe Ratio -0,16 0,10 0,18 0,19
  Volatilitet 21,31 23,02 20,58 18,84
  Tracking Error 4,17 4,66 4,28 4,15
  Information Ratio -0,45 -0,36 -0,23 -0,24
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.