Danske Invest

Norsk Likviditet Institusjon C

ISIN: NO0010873672
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report

1.008,89

Netto andelsverdi per 21.10.2020

+0,01%

Avkastning 1 dag

+0,01%

Avkastning 1 måned

+1,68%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert tilsvarende verdien på den utdelte andelen.

Investeringsstrategi

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon er et UCITS rentefond for forvaltning av kortsiktige midler i det norske rentemarkedet. For investor representerer Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon en måte å få del i den avkastning som ligger i renteinstrumenter utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X). Fondets referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet.

Fondet investerer kun i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Fondet har et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1 år.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 år.

Avkastning

Norsk Likviditet Institusjon C
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Nikola Olsen

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker
Antall års erfaring: 13

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.08.2020

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Likviditet Institusjon C

Beholdningsliste pr. 31.08.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
Nordea Bank Abp 18/21 FRN 000000000000003.173,17% Obligasjoner NOK Finland NO0010825318
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN 000000000000002.132,13% Obligasjoner NOK Norge NO0010768005
Agder fylke 1,95% CERT 365 220121 000000000000001.971,97% Obligasjoner NOK Norge NO0010873847
Spb 1 BV 17/21 FRN 000000000000001.761,76% Obligasjoner NOK Norge NO0010808926
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN 000000000000001.411,41% Obligasjoner NOK Norge NO0010817026
Spb Møre 17/21 FRN 000000000000001.351,35% Obligasjoner NOK Norge NO0010803034
PRE: Askøy komm 0,45% CERT 364 210521 000000000000001.321,32% Obligasjoner NOK Norge NO0010883325
PRE: Eidsvoll komm 0,446% CERT 365 270521 000000000000001.321,32% Obligasjoner NOK Norge NO0010883572
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK 000000000000001.231,23% Obligasjoner NOK Nederland XS1854897367
Spb Vest 18/21 FRN 000000000000001.151,15% Obligasjoner NOK Norge NO0010823776
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Likviditet Institusjon C

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0010873672
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Norge
  Utbytte Ja
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 50.000.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 20.03.2020
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid (ST1X). Fondets referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet
  Anbefalt investeringshorisont 1 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.10.2020 6.309,95
  Netto andelsverdi NOK pr. 21.10.2020 1.008,89
  Durasjon pr. 30.09.2020 0,18
  Effektiv rente pr. 30.09.2020 0,75
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.