Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Morningstar Rating™ : - ESG-fond - ISIN: DK0060506707
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Sustainability-related disclosure (eng.)
Bærekraftsprofil
Complaints procedure

121,66

Netto andelsverdi per 22.10.2021

+0,00%

Avkastning i dag

+0,09%

Avkastning 1 måned

+1,48%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Aktivt forvaltet rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd, denominert i norske kroner.

Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.

Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 2 år.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen på for eksempel utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon, selv om fondet har et smalt investeringsunivers. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.ESG-fond
Fond som fremmer miljømessige eller sosiale forhold og som sikrer god selskapsstyringspraksis, kalles ESG-fond. Disse fondene fremmer ESG blant annet ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon. De kan også arbeide aktivt for å påvirke virksomhetene til å bli mer bærekraftige eller avstå fra å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).
Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
8 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 102,06
I løpet av 3 årNOK 106,66
I løpet av 5 årNOK 111,74
I løpet av 7 årNOK 116,14
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Børs Lind

Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management). Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring: 20

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.08.2021

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 31.08.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Bank A/S 19/24 FRN 000000000000002.962,96% Obligasjoner NOK Danmark NO0010844616
BN Bank ASA 20/26 FRN 000000000000002.132,13% Obligasjoner NOK Norge NO0010872963
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 000000000000001.531,53% Obligasjoner NOK Norge NO0010883341
Entra ASA 16/23 FRN 000000000000001.291,29% Obligasjoner NOK Norge NO0010774797
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 000000000000001.251,25% Obligasjoner NOK Norge NO0010980683
Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN 000000000000001.221,22% Obligasjoner NOK Norge NO0010843451
Entra ASA 19/25 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0010852692
Landkreditt Bank AS 19/24 FRN 000000000000001.191,19% Obligasjoner NOK Norge NO0010850142
Spb Vest 19/24 FRN 000000000000001.181,18% Obligasjoner NOK Norge NO0010861743
BKK AS 17/24 FRN 000000000000001.141,14% Obligasjoner NOK Norge NO0010794266
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060506707
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Minstetegning 5000000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 02.09.2013
  Bloomberg NORKONI
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark NBP NORM123FRN
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.10.2021 7.047,02
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 21.10.2021 6.835,84
  Netto andelsverdi NOK pr. 22.10.2021 14:00 121,66
  Durasjon pr. 30.09.2021 0,14
  Effektiv rente pr. 30.09.2021 2,13
 • Risikoindikatorer pr. 30.09.2021

  Risikoindikatorer pr. 30.09.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 2,06 2,17 2,25 2,16
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 2,64 2,06 1,94
  Tracking Error 1,87 1,48 1,52
  Information Ratio 0,34 0,73 0,72
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.