Danske Invest

Norske Aksjer Institusjon II

Morningstar Rating™ : - ESG-fond - ISIN: NO0010340748
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

4.131,74

Netto andelsverdi per 18.05.2022

+1,17%

Avkastning 1 dag

-4,92%

Avkastning 1 måned

-1,39%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Investeringsstrategi

Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer og er et UCITS-fond.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

ESG-fond (artikel 8)
Fond som fremmer miljømessige (E – environmental) og/eller sosiale (S) faktorer og som sikrer god selskapsstyringspraksis (G – governance), kalles ESG-fond hos Danske Invest. Disse fondene fremmer E/S-egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyse og aktivt eierskap, men de har ikke bærekraftige investeringer som mål. Fondene integrerer ESG ved å systematisk identifisere og adressere bærekraftsfaktorer under investeringsprosessen.

ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Norske Aksjer Institusjon II
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 118,79
I løpet av 3 årNOK 143,64
I løpet av 5 årNOK 173,88
I løpet av 7 årNOK 204,45
I løpet av 10 årNOK 319,19
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Lars Erik Moen

Tittel: Head of Norwegian Equities
Bakgrunn: M.Sc., MBA
Antall års erfaring: 29

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.03.2022

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norske Aksjer Institusjon II

Beholdningsliste pr. 31.03.2022

Investering % Type Valuta Land ISIN
Equinor ASA 000000000000009.649,64% Aksjer NOK Norge NO0010096985
Norsk Hydro ASA 000000000000008.208,20% Aksjer NOK Norge NO0005052605
DNB Bank ASA 000000000000008.048,04% Aksjer NOK Norge NO0010161896
Mowi ASA 000000000000006.096,09% Aksjer NOK Norge NO0003054108
Telenor ASA 000000000000005.765,76% Aksjer NOK Norge NO0010063308
Kongsberg Gruppen ASA 000000000000004.824,82% Aksjer NOK Norge NO0003043309
Nordic Semiconductor ASA 000000000000004.424,42% Aksjer NOK Norge NO0003055501
Yara International ASA (NO) 000000000000004.334,33% Aksjer NOK Norge NO0010208051
Storebrand ASA Ord. 000000000000004.244,24% Aksjer NOK Norge NO0003053605
Orkla ASA 000000000000003.553,55% Aksjer NOK Norge NO0003733800
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norske Aksjer Institusjon II

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0010340748
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Norge
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 3.000.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 28.11.2006
  Bloomberg DANINII NO
  Markedsføringstillatelse Norge
  Klasse av Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 18.05.2022 9.952,37
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 18.05.2022 9.952,37
  Netto andelsverdi NOK pr. 18.05.2022 4.131,74
 • Risikoindikatorer pr. 30.04.2022

  Risikoindikatorer pr. 30.04.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 18,79 12,83 11,70 10,76 12,31
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 17,72 15,16 14,13 13,22
  Tracking Error 4,01 3,64 3,38 3,15
  Information Ratio 0,22 0,04 0,23 0,22
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.