• 1/1

  12.08.2022

  Suspension of sub-funds - technical issues

  Please note that the DK domiciled funds are suspended today due to technical issues.

  Les mer

Danske Invest

Norsk Likviditet Institusjon A

ESG-fond - ISIN: NO0010047236
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.001,09

Netto andelsverdi per 11.08.2022

+0,02%

Avkastning 1 dag

+0,20%

Avkastning 1 måned

+0,49%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert tilsvarende verdien på den utdelte andelen.

Investeringsstrategi

Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon er et UCITS rentefond for forvaltning av kortsiktige midler i det norske rentemarkedet. For investor representerer Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon en måte å få del i den avkastning som ligger i renteinstrumenter utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil i lengre perioder kunne ha allokert alle sine investeringer innenfor bare ett eller enkelte av disse segmentene.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet investerer kun i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Fondet har et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1 år.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 år.

ESG-fond (artikel 8)
Fond som fremmer miljømessige (E – environmental) og/eller sosiale (S) faktorer og som sikrer god selskapsstyringspraksis (G – governance), kalles ESG-fond hos Danske Invest. Disse fondene fremmer E/S-egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyse og aktivt eierskap, men de har ikke bærekraftige investeringer som mål. Fondene integrerer ESG ved å systematisk identifisere og adressere bærekraftsfaktorer under investeringsprosessen.

ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Norsk Likviditet Institusjon A
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Fondet byttet referanseindeks 01.02.2021. Historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 100,55
I løpet av 3 årNOK 103,03
I løpet av 5 årNOK 105,79
I løpet av 7 årNOK 109,17
I løpet av 10 årNOK 117,23
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Nikola Olsen

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker
Antall års erfaring: 15

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 30.06.2022

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Likviditet Institusjon A

Beholdningsliste pr. 30.06.2022

Investering % Type Valuta Land ISIN
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK 000000000000002.392,39% Obligasjoner NOK Nederland XS1652854172
Nordea Bank Abp 19/22 FRN 000000000000002.022,02% Obligasjoner NOK Finland NO0010860257
Sandnes komm 1,144% CERT 364 041122 000000000000001.831,83% Obligasjoner NOK Norge NO0011147100
Spb 1 Østlandet 1,16% CERT 361 021222 000000000000001.791,79% Obligasjoner NOK Norge NO0011167793
Brage Finans AS 18/22 FRN 000000000000001.761,76% Obligasjoner NOK Norge NO0010835770
LeasePlan Corporation 17/22 2,4625% NOK 000000000000001.751,75% Obligasjoner NOK Nederland XS1651861095
Nordea Bank Abp 19/22 FRN 000000000000001.561,56% Obligasjoner NOK Finland NO0010868045
DNB Bank ASA 19/23 2,20% 000000000000001.221,22% Obligasjoner NOK Norge NO0010849508
Tromsø komm 1,048% CERT 365 261022 000000000000001.191,19% Obligasjoner NOK Norge NO0011136665
Sbanken ASA 20/23 FRN 000000000000001.191,19% Obligasjoner NOK Norge NO0010874878
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Likviditet Institusjon A

Fakta om fondet & utbytte

 • Utbytte pr. andel

  Utbytte pr. andel

  Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
  31.12.2021 - Akonto NOK 6,917058
  31.12.2020 - Akonto NOK 12,0065
  31.12.2019 - Akonto NOK 17,149236
  31.12.2018 - Akonto NOK 13,0149
  31.12.2017 - Akonto NOK 14,20
 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0010047236
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Norge
  Utbytte Ja
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 3.000.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 26.04.2000
  Bloomberg DANILII NO
  Markedsføringstillatelse Norge
  Klasse av Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
  Andre klasser Norsk Likviditet Institusjon B
  Norsk Likviditet Institusjon C
  Norsk Likviditet Institusjon D
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark Nordic Bond Pricing Statsindeks 3 mnd løpetid (NOGOVD3M). Fondets referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet og historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.
  Anbefalt investeringshorisont 1 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 10.08.2022 8.335,59
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 10.08.2022 2.639,06
  Netto andelsverdi NOK pr. 11.08.2022 1.001,09
  Durasjon pr. 29.07.2022 0,15
  Effektiv rente pr. 29.07.2022 3,70
 • Risikoindikatorer pr. 31.07.2022

  Risikoindikatorer pr. 31.07.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 0,55 1,00 1,13 1,26 1,60
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 0,46 0,37 0,37 0,35
  Tracking Error 0,58 0,45 0,44 0,38
  Information Ratio 0,78 1,20 1,52 2,06
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.