DelClose

Vekstmarkedsaksjer en naturlig del av porteføljen

En rekke vekstmarkedsøkonomier drar nytte av fremgangen i verdensøkonomien, med positive ringvirkninger også til aksjemarkedene.

Mange investorer har ingen eller kun en svært begrenset andel av sine fondsinvesteringer rettet mot de globale vekstmarkedene, ofte betegnet som «Emerging Markets». Dette er i henhold til Danske Banks seniorstrateg Christian Lie et utbredt mønster når man ser på porteføljene til private investorer.

«Det kan selvsagt være gode og veloverveide grunner til at man unngår vekstmarkedene, men det er viktig å være klar over hvilke muligheter man da går glipp av. Særlig i perioder der vekstdifferansen mellom vekstmarkedene og de industrialiserte økonomiene øker, har historien vist at denne typen investeringer har et attraktivt forhold mellom avkastning og risiko», sier Christian Lie.

Han legger til at vekstmarkedsaksjer kan bidra til å spre risikoen i en portefølje av investeringer, ettersom aksjer fra vekstmarkedene ikke nødvendigvis utvikler seg perfekt i takt med f.eks. norske, europeiske og amerikanske aksjer. Til syvende og sist kan god risikospredning gi en mer robust portefølje som kan bidra til å dempe verdisvingningene. Det må likevel tillegges at effekten av risikospredning vil kunne avta i perioder med betydelig markedsturbulens, da kortsiktige markedsaktører i kriseperioder ofte selger seg ut av investeringer uavhengig av region.

5 % av porteføljen plassert i vekstmarkedsaksjer
Ser vi på sammensetningen av den globale økonomien representerer vekstmarkedene om lag 85% av befolkningen, nær 60% av brutto nasjonalprodukt men kun om lag 10% av det globale aksjemarkedet, målt i markedsverdi.  Sistnevntes andel forventes å øke i takt med en vedvarende vekstdifferanse, som Det Internasjonale Valutafondet (IMF) forventer vil stige de neste årene. Til sammenligning utgjør USA alene 22% av verdensøkonomien og over 50% av aksjemarkedet.

«Som tommelfingerregel anbefaler vi derfor at en investor med en middels tidshorisont og middels risikoprofil har rundt 5 % av den totale porteføljen plassert i vekstmarkedsaksjer», sier Christian Lie.

Bakgrunnen for anbefalingen er at en slik portefølje normalt vil bestå av 50% aksjer og 50% renter, og at en «normal» vekstmarkedsandel dermed blir halvparten av vekten i en bred global aksjeindeks.

Danske Invest har fondet Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A med fokus på aksjer fra vekstmarkedene.

Positive drivkrefter og attraktiv prising
Seniorstrategen påpeker at vekstmarkedene for øyeblikket har medvind på flere fronter i den globale økonomiske oppturen. Råvareprisene har stabilisert seg etter noen turbulente år, mens økt verdenshandel er positivt for vekstmarkedene, som ofte er svært eksporttunge. De siste kvartalene har vist den beste utviklingen i globale handelsvolumer siden 2010. Dessuten fremstår ikke lenger USAs president Donald Trump som like hard i retorikken overfor vekstmarkedene og Kina – blant annet påvirket av at han trenger Kinas hjelp i konflikten med Nord-Korea.

«Risikoen for en destruktiv handelskrig mellom USA og Kina er heller ikke lenger så overhengende, og en åpenbar risikofaktor har dermed forsvunnet fra markedene. I tillegg fremstår prisingen av vekstmarkedsaksjer som attraktiv sammenlignet med både amerikanske og europeiske aksjer», forklarer Christian Lie.

De viktigste driverne for vekstmarkedsaksjer vil normalt være de økonomiske utsiktene i vekstmarkedenes viktigste eksportmarkeder USA, Europa og Kina, utviklingen i råvarepriser og forventninger til amerikanske renter og dollar.

Risikofaktorer for aktivaklassen
Årsaken til at amerikanske renter er av betydning, er effekten på markedsaktørenes kapitalstrømmer, hvor høyere amerikanske renter gjør det relativt sett mindre attraktivt å ta risiko i vekstmarkedsinvesteringer. Om dollaren styrker eller svekker seg, har i kombinasjon med renteutviklingen, påvirkning på evnen til låntagere i vekstmarkedene til å betjene sin gjeld notert i USD.

En eventuelt mer offensiv pengepolitisk normalisering i USA (med tilhørende dollarstyrkelse) og en kraftigere oppbremsing enn forventet i kinesisk økonomi (med tilhørende råvareprisfall) utgjør risikofaktorer for aktivaklassen.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.