DelClose

Utvidet tilbud av ansvarlige fond og prospekt-oppdateringer

Fremover blir det enda lettere for kunder i Danske Bank og Danske Invest å investere i fond med fokus på ansvarlig og bærekraftig forvaltning.

I løpet av desember blir en lang rekke Danske Invest-fond re-kategorisert til enten ”ESG-fond” eller ”fond med et bærekraftig investeringsmål”, med kategorisering under henholdsvis artikkel 8 og 9 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftrelaterte opplysninger i finanssektoren («SFDR»).
 
Ved utgangen av året vil over 130 fond, på tvers av Danske Invests markeder, være kategorisert som ESG-fond (såkalte Artikkel 8-fond), mens 10 fond vil være kategorisert som fond med et bærekraftig investeringsmål (såkalte Artikkel 9-fond).
 
“Ansvarlighet og bærekraft er viktige strategiske fokusområder for oss i Danske Invest, og derfor er det veldig positivt at vi nå kan tilby våre investeringskunder en lang rekke nye fond med særlig fokus på ansvarlighet og bærekraft. Dette er i både investorenes og samfunnets interesse. Samtidig vil jeg presisere at våre fond har som oppgave å skape en best mulig avkastning for våre kunder. Dette er altså ikke et «enten eller», men et «både og»,” sier Haavard Bruland, salgsdirektør i Danske Invest i Norge.
 

Hva betyr dette for deg som investor?

For Danske Invest er den nye re-kategoriseringen av fond en viktig milepæl i vårt arbeide med ansvarlige investeringer. Etter re-kategoriseringen vil omkring 95 prosent av alle våre Danske Invest-fond være enten Artikkel 8- eller 9-fond.
 
”Vi arbeider hele tiden med å utvikle relevante investeringsprodukter med et fokus på bærekraft. Vi opplever at dette etterspørres av våre kunder. Samtidig bidrar det til en utvikling mot et mer bærekraftig samfunn,” forteller Lone Larsson Hestnes, administrerende direktør i Danske Invest Norge.
 
Er du allerede investert i et av Danske Invests re-kategoriserte fond, behøver du ikke å foreta deg noe. 
 

Nærmere om «Artikkel 9-fond»

Fond med et bærekraftig investeringsmål (Artikkel 9-fond) er fond med generelt høy grad av fokus på å støtte opp under en bærekraftig utvikling og aktivitet. Fondene kan investere i selskaper som har økonomisk aktivitet som bidrar til miljømessige mål. Dette kan for eksempel være innen fornybar energi, biologisk mangfold eller reduksjon av CO2. Videre kan fondene investere i selskaper med sosiale mål. Dette kan for eksempel være gode arbeidsforhold eller sosial integrasjon, eller en kombinasjon som for eksempel kan være et bredt fokus på å møte FNs bærekraftsmål. Et eksempel på et slikt fond er vårt globale aksjefond Danske Invest Global Sustainable Future, som investerer i selskaper som positivt bidrar til å fasilitere utvalgte deler av FNs bærekraftsmål, herunder klimastabilitet og sosial kapital. 

Danske Invests Artikkel 9-fond finner du her. Se etter det grønne bladet, som er disse fondenes symbol. Flere av våre fond vil komme til på denne listen i løpet av desember, slik at listen forventes å bestå av 10 fond til sammen.
  

Nærmere om «Artikkel 8-fond»

ESG-fond (Artikkel 8-fond) investerer ikke i bærekraftige investeringer slik dette er definert innenfor rammene av SFDR, men kan likevel bidra til å fremme en «positiv utvikling i samfunnet». Fondene kan fremme miljømessige (E) og/eller sosiale forhold (S), samt sikre god selskapsstyring (G). Dette kan blant annet gjøres gjennom påvirkning, aktivt eierskap og ved å ekskludere selskaper som scorer lavt på ESG-forhold fra porteføljen.
 
Danske Invests Artikkel 8-fond finner du her – se etter den grønne globusen, som er disse fondenes symbol.
 
Vi presiserer at Danske Invest fortsatt har som en overordnet ambisjon å skape en best mulig avkastning for våre kunder i alle våre fond. Vi ser på kravene som stilles til Artikkel 8- og 9-fond som en mulighet og hjelp til å finne morgendagens vinnerselskaper!
 

Ingen endringer i kategorisering av norskregistrerte fond

Ingen norsk-domisilerte fond har endret kategorisering i denne omgang, men nærmest samtlige ble kategorisert som Artikkel 8-fond i mars i år. Det er imidlertid foretatt ESG-relaterte endringer i prospektene for følgende av våre Artikkel 8-fond:
 
 • Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
 • Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II
 • Danske Invest Norge Vekst
 • Danske Invest Norge I
 • Danske Invest Norge II
 • Danske Invest Horisont 20
 • Danske Invest Horisont 35
 • Danske Invest Horisont 50
 • Danske Invest Horisont 65
 • Danske Invest Horisont 80
 • Danske Invest Horisont Aksje
 • Danske Invest Horisont Rente
 • Danske Invest Norsk Likviditet I
 • Danske Invest Norsk Likviditet II
 • Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
 • Danske Invest Norsk Likviditet OMF
 • Danske Invest Norsk Obligasjon
 • Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 

Endringene innebærer mer detaljerte beskrivelser av ESG-aspektene ved fondene, herunder nærmere informasjon om implementering av bærekraft, aktivt eierskap og eksklusjonsmekanismer. Endringene er videre motivert av forventet nytt EU-regelverk (se mer om dette nedenfor).
 
De oppdaterte prospektene ble vedtatt av forvaltningsselskapets styre 29. oktober 2021, og vil være gjeldende fra 1. desember 2021.
 
 

EU leder an i veien mot mer bærekraftige investeringer

Den 10. mars i år innførte EU nye regler om offentliggjøring av bærekraftrelaterte opplysninger i finanssektoren (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)). SFDR gir blant annet finanssektoren en felles ramme for hvilke opplysninger kundene skal ha om et investeringsprodukts bærekraftrelaterte egenskaper. Formålet er å gi mer detaljert informasjon om bærekraftforhold i investeringsprodukter. På den måten blir det mer transparent for investorene. SFDR er ennå ikke blitt implementert i Norge, men dette forventes å skje i løpet av 2022.
 
Som en del av en ledende nordisk finansinstitusjon har Danske Invest allerede nå gjennomført tilpasninger til EUs nye regelverk, også i Norge. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom våre Artikkel 8- og 9-fond.
 
I løpet av de kommende år vil det komme ytterligere regulatoriske tiltak fra EU, på veien mot målet om blant annet klimanøytralitet i 2050. Danske Invest skal bidra aktivt i denne omstillingen, til glede for våre investorer og for samfunnet ellers.
 
 
 
 
Denne artikkelen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ. Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering.

Du bør lese prospektene før du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og informasjon om klagehåndtering er tilgjengelig på norsk og kan finnes her. Mer informasjon om fondenes bærekraftrelaterte egenskaper kan finnes her.

En beslutning om å investere i fondene bør treffes under hensyntagen til alle fondenes miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektene.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.