DelClose

Nye vedtekter, renteindekser og justeringer av fondsmandater

I andelseiermøtet 24. mai 2018, hvor alle eksisterende andelseiere i forkant ble informert, ble det vedtatt nye vedtekter for flere av våre norske rentefond. Endringene er nå godkjent av Finanstilsynet og vil tre i kraft mandag 1. oktober 2018.

Vedtektsendringene gjelder for følgende fond:
 
Danske Invest Norsk Likviditet I
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
Danske Invest Norsk Obligasjon
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Samtidig med vedtektsendringene har også fondenes prospekter blitt oppdatert. De viktigeste endringene er:
 

  • Nye referanseindekser for Danske Invest Norsk Obligasjon og Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
  • Tidligere benyttet disse fondene en 3 års statsobligasjonsindeks (ST4X) som referanseindeks. Fra og med 1. oktober endres denne til en kredittindeks levert av Nordic Bond Pricing (NBP). Selskapet NBP ble etablert i 2013 av Nordic Trustee og Verdipapirenes Forening (VFF).
  • De nye indeksene er markedsvektede indekser for det såkalte «Regular Market» som betyr alle obligasjoner av god kredittkvalitet.
 
De nye indeksene vil være:
 
  • For DI Norsk Obligasjon:  RM12D3
  • For DI Norsk Obligasjon Institusjon: RM123D3

De nye indeksene vil være vesentlig mer representative for å måle forvalters dyktighet enn den gamle statsindeksene.
 
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon hadde tidligere en begrensning i prospektet:

Minimum 90% av papirene må investeres i BBB- eller bedre. Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Ved en investering i ansvarlige lån, kan maksimalt 10% av den samlede investeringen ha en rating svakere enn BBB+.

Fondet skal over tid ha en gjennomsnittlig risikovekt mindre eller lik 30 prosent i henhold til Forskrift om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern.


Disse begrensningene er nå tatt ut og erstattet med :

Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 3. Dette innebærer at fondet kun vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK. 
 
Danske Invest Likviditet Institusjon hadde tidligere ikke anledning til å investere i industriselskaper. Det åpnes nå for at det kan investeres i industri med en rating på minimum AA. 
 
Danske Invest Norsk Likviditet I og Danske Invest Norsk Obligasjon blir fra 1. oktober såkalte UCITS-fond.

Se prospekter:

Danske Invest Norsk Likviditet I 
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 
Danske Invest Norsk Likviditet OMF 
Danske Invest Norsk Obligasjon 
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.