DelClose

Informasjon til andelseiere om nye vedtekter i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Management A/S

Vi viser til avholdte andelseiermøter i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet") den 26. januar 2024, der nye vedtekter for fond forvaltet av Forvaltningsselskapet ble behandlet. Finanstilsynet har nå godkjent søknad om vedtektsendringer for fondene, og i dette skrivet informeres det om når de ulike vedtektsendringene vil tre i kraft.

Forvaltningsselskapet har videre besluttet å ikke gjennomføre enkelte av vedtektsendringene behandlet på andelseiermøtet. Det er nærmere angitt nedenfor hvilke endringer som ikke vil bli gjennomført.
 
I følgende fond vil det gjøres mindre tekniske endringer i vedtektene i samsvar med standardvedtekter til Verdipapirfondenes Forening:
 
- Danske Invest Horisont 20 
- Danske Invest Horisont 35
- Danske Invest Horisont 50
- Danske Invest Horisont 65
- Danske Invest Horisont 80
- Danske Invest Horisont Aksje 
- Danske Invest Horisont Rente
- Danske Invest Norge I
- Danske Invest Norsk Likviditet I
- Danske Invest Norsk Likviditet II
- Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
- Danske Invest Norsk Obligasjon
- Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
- Danske Invest Norsk Likviditet OMF
- Danske Invest Norge Vekst
- SPV Aksje
- SPV Rente 
 
Samtidig med gjennomføringen av de mindre tekniske endringene, vil vedtektene i følgende fond endres ved at det innføres en nettoandelsklasse og/eller at tegningsbeløpet i eksisterende andelsklasser juste-res:  
 
- Danske Invest Norge I
- Danske Invest Norsk Likviditet I
- Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon
- Danske Invest Aksjer Institusjon II
- Danske Invest Norsk Obligasjon
- Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
- Danske Invest Norge Vekst
 
Ovennevnte endringer vil tre i kraft den 7. juni 2024. Oppdaterte vedtekter ligger vedlagt, og disse vil kunngjøres på danskeinvest.no ved ikrafttredelse. 
 
Nye nettoandelsklasser vil ikke være åpne for tegning før de aktiveres. Andelsklassene vil aktiveres ved at de angis som tilgjengelige for handel i fondenes prospekt. 
 
I følgende fond vil vedtektene endres ytterligere slik at fondene blir UCITS, herunder ved endringer i fon-denes plasseringsregler:
 
- Danske Invest Horisont 20
- Danske Invest Horisont 35
- Danske Invest Horisont 50
- Danske Invest Horisont 65
- Danske Invest Horisont 80
- Danske Invest Horisont Rente
- Danske Invest Horisont Aksjer
 
Endringene til UCITS-vedtekter er planlagt gjennomført i løpet av desember 2024.  Oppdaterte vedtek-ter ligger vedlagt. Nærmere informasjon om ikrafttredelsen vil publiseres på danskeinvest.no.
 
På andelseiermøtet avholdt i januar 2024 var det foreslått å innføre et krav om nominee-registrering i fondenes vedtekter. Forvaltningsselskapet har imidlertid besluttet å ikke innføre et krav om nominee-registrering i vedtektene. Forvalter planlegger fremdeles å innføre et nominee-oppsett i alle fond under forvaltning, men dette vil bli gjennomført uavhengig av endringer i vedtektene. Andelseiere som ikke er tilknyttet en distributør, og som per i dag ikke er registrert gjennom en nominee, har mottatt nærmere informasjon om innføringen av et nominee-oppsett fra Forvaltningsselskapet. Andelseiere som er tilknyt-tet en distributør, herunder Danske Bank A/S, kan ta kontakt med sin distributør eller Forvaltningssel-skapet dersom de har spørsmål om innføringen av et nominee-oppsett. 
 
I de foreslåtte vedtektsendringene for fondene Danske Invest Likviditet I og Danske Invest Likviditet II, var det ved en inkurie kommet med et endringsforslag hvoretter fondene ville kunne benytte teknikker for effektiv porteføljeforvaltning, herunder lånefullmakter. Denne endringen vil ikke gjennomføres. Den eksis-terende bestemmelsen, hvoretter fondene ikke kan låne ut finansielle instrumenter, vil fremdeles være gjeldende. 
 
I de foreslåtte vedtektsendringen for fondet Danske Invest SPV Aksje, var det i forbindelse med fondets adgang til å plassere i derivater foreslått å legge til følgende "dersom utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfatter av vpfl. § 6-5". Tillegget gjelder pengemarkedsfond og er kommet med ved en inkurie. Endringen vil ikke gjennomføres. 
 
Danske Invest Management A/S
Vi viser til avholdte generalforsamling i Danske Invest fond forvaltet av Danske Invest Management A/S ("Forvaltningsselskapet ") den 23. januar 2024, der nye vedtekter for Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen Danske Invest Index ble behandlet. Det danske Finanstilsynet har godkjent søknad om vedtektsendring og innføring av mulighet for nominee-oppsett i alle fond under forvaltning. Nye vedtekter tredde i kraft den 8. april 2024 og er kunngjort på danskeinvest.dk.
 
Med vennlig hilsen
Danske Invest Asset Management AS/Danske Invest Management A/S

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.