DelClose

Gode utsikter for vekstmarkedsobligasjoner i år

Ansvarlig porteføljeforvalter ser positivt på Argentina og Brasil, mens Tyrkia og Mexico bekymrer.

2016 ble et svært godt år for obligasjoner fra vekstmarkedene, som med en avkastning på 8,3 % tok revansje etter et par svake år fra 2013 til 2015*. Ansvarlig porteføljeforvalter Bent Lystbæk forventer også at 2017 vil bli et positivt år. Han er spesialist på vekstmarkedsobligasjoner og forvalter for fondet Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, som investerer i vekstmarkedsobligasjoner i hard valuta – det vil si obligasjoner som er utstedt i valutaer som dollar og euro. 

For investorer gir vekstmarkedsobligasjoner en mulighet til å oppnå en høyere avkastning enn obligasjoner fra land som f.eks. Norge, Sverige og Tyskland, der renten for øyeblikket ligger svært lavt. Risikoen er riktignok også høyere, men hvis man som investor vil ha en god spredning i investeringene sine, er vekstmarkedsobligasjoner verdt å overveie som en mindre andel av porteføljen.

Vekstmarkedsobligasjoner dekker både stats- og selskapsobligasjoner fra vekstmarkedene, og her forteller Bent Lystbæk hva slags forventninger han har til det kommende året og hvor han per i dag ser de største mulighetene og risikoene som investor.

Hvilke forventninger har du til vekstmarkedsobligasjoner i 2017?
"De ser relativt bra ut, men på grunn av risikoen for ytterligere renteøkninger i USA, forventer vi en mindre – men fortsatt positiv – avkastning i år sammenlignet med i fjor. Vi forventer at renteøkningene i USA vil trekke opp rentene på vekstmarkedsobligasjoner og dermed presse obligasjonskursene ned.

Som investor i obligasjoner består den samlede avkastningen av en kombinasjon av løpende renteutbetalinger fra obligasjonene og kursgevinster eller kurstap på obligasjonene. Rentene på vekstmarkedsobligasjonene ligger for øyeblikket på knappe 6 % i gjennomsnitt, og jeg forventer ikke at et eventuelt kursfall på vekstmarkedsobligasjoner vil spise opp hele den høye løpende renten på obligasjonene. Jeg forventer derfor en positiv avkastning i 2017."

I hvilke land ser du størst potensial som investor?
"Argentina har størst overvekt i porteføljen vår av vekstmarkedsobligasjoner, og vi har generelt tillit til utviklingen i landet, selv om det også finnes usikkerhetsmomenter. Mauricio Macri ble president i desember 2015, men siden han ikke har flertallet i parlamentet bak seg, har han hatt problemer med å få gjennomført en del av reformene han hadde annonsert. Men han har vist seg dyktig til å manøvrere i et utfordrende politisk landskap, og vi tror på den langsiktige reformhistorien, selv om den ser ut til å skje litt mer gradvis enn vi opprinnelig hadde håpet på. Den økonomiske utviklingen har skuffet litt, og landet er fortsatt i resesjon, men nyere nøkkeltall tyder på en snarlig reversering. Samtidig ser den argentinske sentralbanken ut til å lykkes med bestrebelsene på å få bukt med den høye inflasjonen som fulgte i kjølvannet av den nødvendige store devalueringen av pesoen som fant sted i desember 2015.

Vi mener at de argentinske obligasjonene er attraktivt priset i lys av den langsiktige reformhistorien. Det gir riktignok opphav til en viss bekymring at Argentina har planer om å utstede en stor mengde obligasjoner i 2017, noe som godt kan legge et press på kursene. Derfor har vi redusert beholdningen vår av argentinske obligasjoner en del, slik at vi har plass til å delta i de kommende nyutstedelsene.

Vi ser også positivt på Brasil – primært i form av det statlige oljeselskapet Petrobras, som er godt i gang med å gjennomføre en storstilt sanering av balansen gjennom nedsalg, skrinlegging av store risikofylte prosjekter og gjeldsreduksjon. 

Vi er svært komfortable med enkelte land i Øst-Europa, og spesielt land som har staket ut en lovende reformkurs – som Georgia, Serbia og Ukraina. De østeuropeiske landene har generelt den fordelen at de vil være godt beskyttet mot innføringen av eventuelle handelsrestriksjoner fra USA, siden de ikke driver spesielt mye handel med USA. Derimot har de stor samhandel med EU, der vi ser potensial for vekstframgang i 2017."

Hvilke land er du mest betenkt ved?
"Vi er generelt betenkt ved land som er tynget av stor ekstern sårbarhet. Blant de større vekstmarkedslandene er Tyrkia utvilsomt det landet som per i dag har den største eksterne sårbarheten. Tyrkia har stor utenlandsgjeld, hvorav det meste er i utenlandsk valuta og hovedsakelig dollar, noe som gjør landet sårbart ved en styrking av dollaren og en generell svekkelse av den tyrkiske liraen. Siden det mislykkede kuppforsøket i juli i fjor, har liraen svekket seg med rundt 25 % mot euro og rundt 30 % mot dollar. Dette betyr at den utenlandske gjeldsbelastningen har økt merkbart. Problemet forsterkes av at valutareservene er små i forhold til størrelsen på gjelden og at den gjennomsnittlige løpetiden er kort, slik at hele 40 % av utenlandsgjelden skal refinansieres i år.

I tillegg har underskuddet på driftsbalansen økt til ca. 5 % av BNP, blant annet som en følge av sterkt fallende turistinntekter i kjølvannet av de mange terrorhandlingene i landet.  Dessuten er den politiske situasjonen svært anspent som et resultat av president Recep Erdogans diktatoriske tendenser og uforsonlige holdning overfor politiske motstandere og kritiske medier generelt og den kurdiske minoriteten spesielt. Det er derfor all mulig grunn til å være svært betenkt overfor situasjonen i Tyrkia – både økonomisk og politisk.

Vi ser også med alvor på situasjonen i Mexico, som i særklasse er det landet i verden som vil bli hardest rammet dersom Trump gjør alvor av truslene fra valgkampen om å begrense innvandringsstrømmen og innføre handelsrestriksjoner. Dette vil i særlig grad ramme produksjonsindustrien i Mexico og enkelte sørøstasiatiske land."  

*Data fra referanseindeksen JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified – hedget mot euro. Denne indeksen består grovt sett av 75 % statsobligasjoner og 25 % selskapsobligasjoner utstedt av 100 % statseide virksomheter.

Det ovennevnte må ikke anses som en konkret investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver før du investerer.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.