Vilkår for bruk

Denne nettside er utarbeidet og eid av Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, og den er alene til orientering. Den er ikke og skal ikke oppfattes som hverken tilbud eller anbefaling til å kjøpe eller selge verdipapirer.

Tilsvarende skal alle henvisninger eller linker til handelsfunksjoner i Danske Nettbank utelukkende oppfattes som et praktisk forslag til brukerne av  nettsidene og ikke som et tilbud eller oppfordring til handel. Videre gjør vi oppmerksom på, at all rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av Danske Invest-fond ivaretas av Danske Invest hoveddistributør, Danske Bank, eller annet foretak som har avtale om å selge Danske Invests fond dersom kunden ikke ha et kundeforhold til Danske Bank.

Den informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremkommer på nettsidene  erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner.

Vi anser at innholdet på disse websider er korrekt og riktig. Vi påtar oss imidlertid ikke noe  ansvar for nettsidenes nøyaktighet og riktighet. Vi påtar oss videre ikke noe ansvar for eventuelle tap, som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av disse nettsider.

Nettstedet er beskyttet av loven om opphavsrett, uten på forhånd å ha fått godkjennelse er det ikke lov til å benytte informasjon fra sidene til gjengivelse eller offentlig bruk.

Alle rettigheter til de viste data tilhører Danske Invest og enhver distribusjon eller gjengivelse er forbudt uten forutgående tillatelse. Opplysninger må ikke brukes i forretnings øyemed, hverken i bearbeidet eller ubearbeidet form.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige avkastning. Avkastning kan bli både positivt og negativt. Kursverdien av fondsandeler svinger i takt med utviklingen på aksje og obligasjonsmarkedene.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.