Danske Invest Select

Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W

ISIN: DK0061287422
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Restriction report

111,13

Netto andelsverdi per 28.07.2021

+0,00%

Avkastning i dag

+0,10%

Avkastning 1 måned

+4,86%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å skape en langsiktig avkastning i forhold til et bredt utvalgt av norske obligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet er aktivt forvaltet, og fordelingen mellom aksjer og obligasjoner er avhengig av våre forventninger til markedsutviklingen. Vi tar også hensyn til den samlede risikoen i porteføljen i porteføljekonstruksjonen. Alle investeringer kan investeres i en aktivatype.

Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt.

Fondet har ingen referanseindeks da fondet benyttes som et underfond i andre fond hvor avkastningen måles. Fondets avkastning måles mot en indikativ referanseindeks.

Investering er kun mulig for investorer som har inngått en rådgivningsavtale med Danske Bank eller en annen distributør, jf. prospektet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Bo Bejstrup Christensen & team

Tittel: Chief Portfolio manager
Bakgrunn: M.Sc. (Finance), Economics & Econometrics (Cass Business School)
Antall års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2021

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W

Beholdningsliste pr. 31.05.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
Storebrand Boligkred AS 18/23 FRN C COVD 000000000000004.094,09% Obligasjoner NOK Norge NO0010813959
Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD 000000000000003.563,56% Obligasjoner NOK Norge NO0010834450
SSB Boligkreditt AS 18/24 ADJ C COVD 000000000000003.483,48% Obligasjoner NOK Norge NO0010822398
Spb Vest Boligkredit AS 19/24 ADJ C COVD 000000000000003.473,47% Obligasjoner NOK Norge NO0010849367
Nordea Eiendomskre AS 19/26 2,17% C COVD 000000000000003.303,30% Obligasjoner NOK Norge NO0010852650
Spb Sør Boligkreditt AS 13/23 ADJ C COVD 000000000000003.233,23% Obligasjoner NOK Norge NO0010671597
Helgeland Boligkredi AS 19/24 FRN C COVD 000000000000002.562,56% Obligasjoner NOK Norge NO0010847080
Spb Øst Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD 000000000000002.392,39% Obligasjoner NOK Norge NO0010841034
Totens Spb Boligkred AS 20/24 FRN C COVD 000000000000002.372,37% Obligasjoner NOK Norge NO0010907769
Landkreditt Boligkre AS 19/25 FRN C COVD 000000000000002.042,04% Obligasjoner NOK Norge NO0010860067
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0061287422
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest Select
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 27.10.2020
  Markedsføringstillatelse (Retail) Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Norge
  Klasse av Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Kombinasjonsfond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Fondet har ingen referanseindeks.
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 28.07.2021 603,91
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 28.07.2021 603,91
  Netto andelsverdi NOK pr. 28.07.2021 14:00 111,13
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.