Aktivt eierskap er veien til positive endringer

Du er med på å gjøre en forskjell når du investerer i Danske Invest-fond, fordi vi jobber aktivt med å påvirke virksomhetene du investerer i til å bli mer bærekraftige. Dette gjør vi både for å ivareta og øke avkastningspotensialet på investeringene dine og for å bidra til en positiv utvikling av samfunnet.

Gjennom dialog med den daglige ledelsen i virksomhetene

Ved å stemme på generalforsamlingene i virksomhetene

Gjennom samarbeid med andre investorer og organisasjoner


Danske Invest – en sterk stemme for bærekraft

Ved å investere i våre fond, er du en del av en sterk stemme for bærekraftig utvikling. Vi investerer ikke bare på dine vegne, men på vegne av hundretusener av andre investorer. Dermed står vi i en sterk posisjon for å kunne påvirke virksomhetene til å opptre mer ansvarlig og fremme bærekraftig utvikling. Vår stemme lyttes til fordi vi representerer en betydelig andel av virksomhetens aksjer eller obligasjoner. Dette gjør det mulig for oss å påvirke virksomheter til å redusere klimapåvirkningen, skape en jevnere kjønnsbalanse i styrene, redusere forurensning, skape trygge og sunne forhold for de ansatte, etterleve menneskerettighetene, bekjempe korrupsjon og mye mer.Gjennom dialog kan vi:  

  • diskutere og minimere virksomhetens bærekraftrisiko, og dermed bidra til å beskytte investeringene dine
  • påvirke virksomhetene til å takle bærekraftutfordringer og løse problemsaker
  • få mer innsikt i virksomhetene og bruk denne kunnskapen til å velge ut de investeringer som vi mener er de beste
  • støtte virksomhetene i å utvikle seg ansvarlig og bidra til å skape et bærekraftig samfunn

Læs mere

Vi tar ansvar som investor

I Danske Invest mener vi at vi tar ansvar og bidrar mest effektiv til positive endringer ved å beholde investeringene i virksomhet. Derfor selger vi oss ikke nødvendigvis ut av virksomheter og vender ryggen til dem hvis det oppstår utfordringer. I stedet går vi i dialog med virksomhetene for å utøve press på dem og hjelpe dem med å løse utfordringene. Vi tror at dette er en bedre måte å skape en reell endring på. 

Ekskludering som siste utvei

Det kan ta tid for virksomhetene å forbedre seg – og vi støtter dem på lang sikt gjennom aktiv dialog. Hvis vi ser at en virksomhet ikke forbedrer seg tilstrekkelig over tid, og vi heller ikke ser noen ytterligere måter å påvirke virksomheten til å gjøre de nødvendige tiltak, kan vi ta mer drastiske grep. Dette kan være å selge oss ut av virksomheten, redusere vår investering og engasjement i virksomheten eller ikke investere ytterligere i virksomheten. Virksomheten vil da havne på vår liste over investeringsbegrensinger. Dette kan være å selge oss ut av investeringen, innføre en investeringsbegrensning og dermed utelukke den aktuelle virksomheten og sette den på vår liste over investeringsbegrensninger.


Bruk av stemmerett på generalforsamlinger

Når Danske Invest-fond investerer i virksomheter på dine og de andre andelseiernes vegne, har vi muligheten til å stemme på virksomhetens generalforsamlinger. Vi utøver denne retten for å sikre at virksomhetene tar hensyn til bærekraftproblemer og minimerer deres negative innvirkning på samfunnet. På vår stemmeplattform  redegjør vi for hvordan vi stemmer over forslag på generalforsamlinger. Se plattformen her .
 


Retningslinjer for avstemming

Våre retningslinjer for avstemning styrer hvordan vi stemmer over forslag på generalforsamlinger. Det overordnede og ledende prinsippet bak vår stemmegivning er å forbedre og beskytte våre investeringer. Retningslinjene redegjør blant annet for hvordan vi stemmer over økonomiske forhold, styregodtgjørelse, kapitalstruktur og aksjonærrettigheter. Det finnes også en rekke veiledende prinsipper for hvordan vi stemmer over bærekraftspørsmål. Dette omfatter prinsipper knyttet til CO2-utslipp, energieffektivitet, kjønnsdiversitet, bruk av fornybar energi, biologisk mangfold, vann og sanitet, arbeidstaker- og menneskerettigheter, barnearbeid og antikorrupsjon.
 
Se våre retningslinjer for stemmegivning
 


Skape endring gjennom samarbeid

Vi er medlem av en rekke investororganisasjoner og investorinitiativer. Gjennom dette medlemskapet ønsker vi å bidra til å utvikle ansvarlige investeringer samt fremme åpenhet og bærekraftstandarder i virksomhetene og i finansmarkedene. 
Ved å samarbeide med andre investorer kan vi påvirke virksomheter og i enda sterkere grad bidra til positive endringer. På denne måten vil investeringene dine i Danske Invest-fond bidra til å legge ytterligere press på virksomheter til for eksempel å redusere klimapåvirkningen eller respektere menneskerettighetene.

Vi jobber med:
 
Prosjekt for karbonutslipp
Organisasjonen oppfordrer virksomheter og kommuner til å publisere opplysninger om sin klimapåvirkning. Formålet er å redusere klimagassutslipp fra virksomhetene og redusere konsekvensene av klimaendringene. Ved å samle inn og dele denne informasjonen, får investorene relevant informasjon som gjør dem i stand til å redusere klimarelaterte risikoer i sine investeringer.
Les mer om organisasjonen her.

Climate Action 100+
Climate Action 100+ er et stort, investordrevet initiativ som går i dialog med virksomheter om deres klimaagenda. Sammen med mer enn 500 globale investorer er vi i dialog med de virksomhetene som har de høyeste nivåene av CO2-utslipp verden over. Hensikten med dette er å få disse virksomhetene til å redusere klimapåvirkningen i samsvar med klimamålene i Paris-avtalen og forbedre rapporteringen av CO2-utslipp. Foreningen er i dialog med virksomheter innen olje- og gassindustrien, forsynings- og gruvesektoren, transportsektoren, industribedrifter og forbrukersektoren.
Les om organisasjonen her.

Montreal Carbon Pledge
Som en del av vår ambisjon om å støtte opp under det grønne skiftet har Danske Bank undertegnet Montreal Carbon Pledge. Det betyr at vi rapporterer om karbonavtrykket fra våre ESG-investeringsprodukter.
Les mer om initiativet her.

Partnership for Carbon Accounting Financials
Danske Bank-konsernet, som også Danske Invest er en del av, er medlem av Partnership for Carbon Accounting Financials, som er et globalt partnerskap for finansinstitusjoner. Formålet med samarbeidet er å utvikle og implementere en standard for analyse og rapportering av klimagassutslipp fra investeringer og utlån.
Les mer om samarbeidet her.

FNs prinsipper for ansvarlige investeringer
Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer retter seg etter FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Dette er en FN-støttet medlemsorganisasjon som arbeider for å forstå hvordan ESG-faktorer påvirker investeringer. Organisasjonen støtter medlemmene i å integrere bærekraft i sine investeringer og aktiviteter knyttet til aktivt eierskap. Danske Bank har vært medlem av FNs PRI siden 2010, og vi har signert organisasjonens seks prinsipper for ansvarlige investeringer som danner grunnlaget for vårt arbeid innen ansvarlige investeringer. Vi rapporterer årlig til FNs PRE om våre prosesser og vår fremgang med å implementere de seks prinsippene i vårt arbeid med ansvarlige investeringer.
Se FNs PRI-rangeringer for Danske Bank her (lenke til undersiden Retningslinjer og rapportering) 
Les om de seks prinsippene her.

The institutional Investors Group on Climate Change
The institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) fokuserer på å redusere klimaendringene. Alliansen har mer enn 250 medlemmer, og har som oppgave å mobilisere kapital til det grønne skiftet og bidra til å skape et robust samfunn som kan håndtere klimaendringene. Dette oppnås gjennom samarbeid med virksomheter, politikere, investorer og andre interessenter. IIGCC bidrar til å skape regelverk, investeringspraksis og virksomhetsstrategier som ivaretar de langsiktige risikoene og mulighetene knyttet til klimaendringer.
Les mer om IIGCC her.

Sustainability Accounting Standards Board
Vi samarbeider med Sustainability Accounting Standards Board (SASB) for å anvende styrets kunnskap om og kompetanse til å analysere virksomhetskritiske ESG-faktorer. SASBs ambisjon er å hjelpe virksomheter med å identifisere, administrere og rapportere de ESG-faktorene som er viktigst for investorene. Vi oppfordrer virksomheter til å bruke SASBs rapporteringsmetode fordi dette gjør det mulig for investorene å sammenligne ESG-innsatsen mellom ulike virksomheter. Slike sammenligninger øker åpenheten rundt viktige ESG-spørsmål, noe som styrker investorenes evne til å håndtere bærekraftsrisiko og å inkludere ESG-kriterier i investeringsbeslutninger.
Les mer om SASB her.

Bærekraftige investeringsfora
Vi er medlem av de danske, norske, svenske og finske avdelingene av Sustainable Investment Forum (SIF). SIFs oppgave er å fremme kunnskap og utveksle erfaringer om ansvarlige investeringer og bidra med analyse og data innen dette feltet.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Vi er medlem av initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som utvikler måter virksomhetene kan rapportere sin klimarelaterte økonomiske risiko på til investorer, långivere og andre interessenter. TCFDs anbefalinger hjelper virksomhetene med å forstå informasjonsbehovet for finansielle virksomheter, slik at disse virksomhetene kan respondere på mulige klimarelaterte finansielle risikoer. Samtidig oppfordrer initiativet virksomheter til å rapportere klimarelaterte spørsmål som samsvarer med investorenes behov. Vi oppfordrer virksomheter til å rapportere om klimarelaterte risikoer i samsvar med TCFD-anbefalingene. Målet er at dette vil hjelpe virksomhetene med å ta de riktige miljømessige skrittene og skape fremtidssikre virksomheter.
Les mer om TCFD her.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.