Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU1679001781
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

100,040

Netto andelsverdi per 09.06.2023

-0,04%

Avkastning 1 dag

-0,92%

Avkastning 1 måned

+0,04%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i indeksobligasjoner med kort løpetid.

Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter. Disse verdipapirene har en rating på Baa3/BBB- eller høyere (eller lignende).

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike noe fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondets rentefølsomhet, inkludert kontanter, kan ikke avvike med mer enn 2 år fra referanseindeksens rentefølsomhet.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Forvalter

Christian Vejen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Antall års erfaring: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 28.04.2023

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h

Beholdningsliste pr. 28.04.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.01.2025 000000000000006.266,26% Obligasjoner USD USA US912810FR42
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.07.2024 000000000000006.236,23% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011427848
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2024 000000000000005.735,73% Obligasjoner USD USA US912828WU04
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2025 000000000000005.085,08% Obligasjoner USD USA US912828ZJ22
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2025 000000000000003.933,93% Obligasjoner USD USA US91282CAQ42
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 000000000000003.283,28% Obligasjoner USD USA US912828N712
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.04.2024 000000000000003.073,07% Obligasjoner USD USA US9128286N55
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 000000000000002.542,54% Obligasjoner USD USA US91282CCA71
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000002.372,37% Obligasjoner USD USA US91282CCM10
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2031 000000000000002.302,30% Obligasjoner USD USA US91282CBF77
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1679001781
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Luxemburg
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato
  Markedsføringstillatelse Norge, Luxemburg
  Klasse av Global Inflation Linked Bond Short Duration
  Andre klasser Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok h
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek h
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into the respective class currency)
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 09.06.2023 5.284,24
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 09.06.2023 305,54
  Netto andelsverdi NOK pr. 09.06.2023 100,040
  Durasjon pr. 31.05.2023 2,07
  Effektiv rente pr. 31.05.2023 3,67
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.