Danske Invest SICAV - SIF

Fixed Income Global Value Class W-nok h p

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU1807295263
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.107,65

Netto andelsverdi per 23.03.2023

-0,28%

Avkastning 1 dag

-1,09%

Avkastning 1 måned

+6,15%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av dette alternative investeringsfondet er å oppnå positive avkastning under alle markedsforhold (absoluttavkastning). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet søker eksponering mot obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter fra medlemsland i EU, medlemsland i OECD, Kina eller statsgaranterte obligasjoner. Fondet kan eksponeres for enhver sektor.

Gjennom aktiv forvaltning forsøker fondets forvalter å bruke fleksible og dynamiske investeringsstrategier med lange og korte posisjoner for å utnytte endringer og muligheter i obligasjonsmarkedet.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål. Forventet giringsnivå er vanligvis 1 500% til 3 500% og maksimal giring er 4 000%.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. 

Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Fixed Income Global Value Class W-nok h p
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Anders Møller Lumholtz

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Economics)
Antall års erfaring: 14

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Fixed Income Global Value Class W-nok h p

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1807295263
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
  Fondsstørrelse 1000
  Minstetegning 1,000 EUR
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype AIF
  Startdato 24.08.2022
  Klasse av Fixed Income Global Value
  Andre klasser Fixed Income Global Value Class C p
  Fixed Income Global Value Class C-sek h p
  Fixed Income Global Value Class W p
  Fixed Income Global Value Class W-sek h p
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Alternative
  Investeringsområde Global
  Benchmark Benchmarken som anvendes til beregning av resultatavhengig godtgjørelse er Norwegian Overnight Weighted Average Rate. Fondet forvaltes uten noen begrensning i forhold til benchmark.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.03.2023 7.678,43
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 23.03.2023 0,22
  Netto andelsverdi NOK pr. 23.03.2023 1.107,65
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.