Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class WI-eur

Fond med et bærekraftig mål - ISIN: LU2459128117
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

10,01

Netto andelsverdi per 23.03.2023

-0,35%

Avkastning 1 dag

-3,67%

Avkastning 1 måned

+2,56%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som er sammenlignbar med referanseindeksen og samtidig bidra til en klimabestandig økonomi. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet forsøker å følge en referanseindeks med lavt CO2-avtrykk.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål som oppnås gjennom en bestemt referanseindeks. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

I et passivt forvaltet fond, investerer forvalterteamet direkte i et utvalg aksjer som inngår i referanseindeksen ved bruk av en multifaktormodell for å redusere handelsomkostninger og minimerer fondets tracking error.

Tracking error forventes å ligge under 1,00%, men kan dog være høyere da referanseindeksen kan inneholde selskaper som ikke finnes i fondets investeringsunivers. Tracking error brukes for å måle forskjellen i fondets og referanseindeksens avkastning.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)
Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

Global Index Restricted Class WI-eur
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 37

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2023


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Index Restricted Class WI-eur

Beholdningsliste pr. 31.01.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000004.704,70% Aksjer USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000003.653,65% Aksjer USD USA US5949181045
Amazon.com Inc. 000000000000001.731,73% Aksjer USD USA US0231351067
Alphabet Inc. C 000000000000001.401,40% Aksjer USD USA US02079K1079
Schneider Electric SE 000000000000001.081,08% Aksjer EUR Frankrike FR0000121972
NVIDIA Corp. 000000000000001.081,08% Aksjer USD USA US67066G1040
Tesla Inc. 000000000000001.021,02% Aksjer USD USA US88160R1014
ABB Ltd. 000000000000000.990,99% Aksjer CHF Sveits CH0012221716
Edison International 000000000000000.990,99% Aksjer USD USA US2810201077
UnitedHealth Group Inc. 000000000000000.970,97% Aksjer USD USA US91324P1021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Index Restricted Class WI-eur

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU2459128117
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta EUR
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 24.05.2022
  Markedsføringstillatelse Norge, Luxemburg, Sverige, Finland, Danmark
  Klasse av Global Index Restricted
  Andre klasser Global Index Restricted Class SA
  Global Index Restricted Class SA (Målt i NOK)
  Global Index Restricted Class SA d
  Global Index Restricted Class SA-nok h
  Global Index Restricted Class SI
  Global Index Restricted Class SI d
  Global Index Restricted Class WA
  Global Index Restricted Class WA d
  Global Index Restricted Class WI
  Global Index Restricted Class WI d
  Global Index Restricted Class WI-eur d
 • Profil

  Profil

  Profil Indeks basert
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark MSCI World Climate Paris Aligned Index
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 16.03.2023 599,26
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 23.03.2023 0,01
  Netto andelsverdi EUR pr. 23.03.2023 10,01
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.