Danske Invest Allocation

Global Portfolio Solution NOK - Opportunity Class TI

ISIN: LU2027455638
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

1.070,73

Netto andelsverdi per 20.02.2020

+0,18%

Avkastning 1 dag

+4,24%

Avkastning 1 måned

+7,49%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en langsiktig avkastning ved å benytte en balansert til opportunistisk allokeringsstrategi. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet er et feeder-fond som investerer minst 85% av kapitalen i Class X av et master-fond, Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Opportunity.

Fondet kan benytte derivater bare for hedging, eksempelvis for å sikre noen eller alle beholdninger i master-fondet og master-fondets investeringer i NOK.

Master-fondet oppnår eksponering direkte eller gjennom investeringer i andre fond, til en rekke aktivaklasser globalt, slik som aksjer, obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Nettoeksponeringen til aksjer er vanligvis 40% - 90% av master-fondets verdi, men kan være høyere eller lavere basert på forvalters markedssyn. Master-fondet har ingen begrensninger til kredittkvalitet, sektorer, eller land, inkludert fremvoksende markeder.

I den aktive forvaltningen av master-fondet, forvalterteamet benytter fleksible og dynamiske aktivaallokering som søker å utnytte markedsendringer og muligheter.

Master-fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Avkastning

Global Portfolio Solution NOK - Opportunity Class TI
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution NOK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution NOK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution NOK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution NOK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet InstitusjonDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon InstitusjonDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Søren Mose Nielsen

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Economics)
Antall års erfaring: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.12.2019Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Portfolio Solution NOK - Opportunity Class TI

Beholdningsliste pr. 30.12.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Opportunity Class X 000000000000098.4498,44% Funds EUR Danmark LU2025548905
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Portfolio Solution NOK - Opportunity Class TI

Fakta om fondet

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.