Danske Invest Select

Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Morningstar Rating™ : - ESG-fond - ISIN: DK0060637643
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager

1.911,97

Netto andelsverdi per 26.01.2022

+0,00%

Avkastning i dag

+0,07%

Avkastning 1 måned

-1,38%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Investeringsstrategi

Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer. Fondets investeringer er underlagt spesifikke etiske restriksjoner. Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike fra referanseindeksen, selv om fondet har et smalt investeringsunivers.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.ESG-fond (artikel 8)
Fond som fremmer miljømessige (E – environmental) og/eller sosiale (S) faktorer og som sikrer god selskapsstyringspraksis (G – governance), kalles ESG-fond hos Danske Invest. Disse fondene fremmer E/S-egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyse og aktivt eierskap, men de har ikke bærekraftige investeringer som mål. Fondene integrerer ESG ved å systematisk identifisere og adressere bærekraftsfaktorer under investeringsprosessen.

ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
6 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 129,57
I løpet av 3 årNOK 151,67
I løpet av 5 årNOK 171,84
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ.
Vis beregner

Forvalter

Lars Erik Moen

Tittel: Head of Norwegian Equities
Bakgrunn: M.Sc., MBA
Antall års erfaring: 29

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 30.11.2021

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 30.11.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
DNB Bank ASA 000000000000009.299,29% Aksjer NOK Norge NO0010161896
Equinor ASA 000000000000008.888,88% Aksjer NOK Norge NO0010096985
Nordic Semiconductor ASA 000000000000007.117,11% Aksjer NOK Norge NO0003055501
Telenor ASA 000000000000006.986,98% Aksjer NOK Norge NO0010063308
Mowi ASA 000000000000005.695,69% Aksjer NOK Norge NO0003054108
Tomra Systems ASA 000000000000004.844,84% Aksjer NOK Norge NO0005668905
Storebrand ASA Ord. 000000000000004.574,57% Aksjer NOK Norge NO0003053605
Orkla ASA 000000000000004.314,31% Aksjer NOK Norge NO0003733800
Gjensidige Forsikring ASA 000000000000004.044,04% Aksjer NOK Norge NO0010582521
Norsk Hydro ASA 000000000000003.983,98% Aksjer NOK Norge NO0005052605
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060637643
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest Select
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 1000
  Minstetegning 3000000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 09.06.2015
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Norske Aktier Restricted – Akkumulerende KL
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark Oslo Børs Fondindeks (OSEFX)
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 25.01.2022 594,21
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 25.01.2022 594,21
  Netto andelsverdi NOK pr. 26.01.2022 14:00 1.911,97
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2021

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 29,57 14,89 11,44
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 17,96 15,38
  Tracking Error 3,81 3,51
  Information Ratio -0,19 -0,18
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.