Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK I

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060517829
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report

123,20

Netto andelsverdi per 22.10.2020

+0,00%

Avkastning i dag

+0,02%

Avkastning 1 måned

+2,22%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond. Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. En mindre del vil investeres i aksjer, eller instrumenter som kan sidestilles med aksjer. Aksjedelen kan utgjøre mellom 1 og 5%. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 4 år. Investeringene i obligasjoner er valutasikret, men valutasvingninger kan delvis påvirke avkastningen.

Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.Bærekraftprofil
Felles for fond merket med "ESG Inside" er at de jobber innenfor rammene av Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer og blant annet avstår fra å investere i selskaper som baserer omsetningen sin på kull, oljesand, kontroversielle våpen og/eller tobakk. 


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

Horisont Rente Pluss, klasse NOK I
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
6 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 102,92
I løpet av 3 årNOK 107,63
I løpet av 5 årNOK 116,80
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Egeskov Müller

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.08.2020

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont Rente Pluss, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 31.08.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h 000000000000007.617,61% Funds NOK Danmark DK0060517662
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h 000000000000005.245,24% Funds NOK Danmark DK0060500692
Danske Invest Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h 000000000000005.125,12% Funds NOK Danmark DK0060517159
OBOS-banken AS 19/24 2,42% 000000000000003.053,05% Obligasjoner NOK Norge NO0010848377
Spb 1 SMN 18/24 2,19% 000000000000002.352,35% Obligasjoner NOK Norge NO0010814205
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN 000000000000002.352,35% Obligasjoner NOK Norge NO0010814155
Danske Invest Index Global AC Restricted, klasse NOK W 000000000000002.142,14% Funds NOK Danmark DK0060607810
BN Bank ASA 19/25 2,60% 000000000000002.142,14% Obligasjoner NOK Norge NO0010843154
Sandnes Spb 18/23 FRN 000000000000001.881,88% Obligasjoner NOK Norge NO0010814171
DNB Bank ASA 19/23 2,20% 000000000000001.831,83% Obligasjoner NOK Norge NO0010849508
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont Rente Pluss, klasse NOK I

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060517829
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Minstetegning 5000000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 22.10.2013
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL
  Andre klasser Horisont Rente Pluss, klasse NOK
  Horisont Rente Pluss, klasse NOK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Kombinasjonsfond
  Investeringsområde Global
  Benchmark 3% aktier: 1/3 OSEFX (Oslo Børs Fondindeks) og 2/3 MSCI World AC. 17% kreditobligationer: 12/17 Barclays Euro-Agg 500MM Corp. A-BBB hedged til NOK og 5/17 JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK. 80% norske Obligationer: 1/2 RM123FRN (Nordic Bond Pricing) og 1/2 RM123D3 (Nordic Bond Pricing)
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 21.10.2020 5.287,40
  Netto andelsverdi NOK pr. 22.10.2020 14:00 123,20
  Durasjon pr. 30.09.2020 2,13
  Effektiv rente pr. 30.09.2020 1,93
 • Risikoindikatorer pr. 30.09.2020

  Risikoindikatorer pr. 30.09.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 2,92 2,48 3,15 3,04
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 3,11 2,63
  Tracking Error 1,26 1,28
  Information Ratio 0,02 0,65
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.