Danske Invest

Norsk Obligasjon Institusjon

Morningstar Rating™ : - ISIN: NO0010241490
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

1.079,16

Netto andelsverdi per 20.02.2020

+0,06%

Avkastning 1 dag

+0,72%

Avkastning 1 måned

+1,40%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å maksimere avkastningen på et moderat risikonivå innenfor fondets investeringsbegrensinger. For investor representerer Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon en måte å få del i den avkastning som ligger i en diversifisert obligasjonsportefølje.

Investeringsstrategi

Fondet er et UCITS-fond Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl. § 4-8 annet ledd nr. 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet har et durasjonsintervall mellom 1 og 5 år. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner.

Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 3. Dette innebærer at fondet kun vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Norsk Obligasjon Institusjon
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution NOK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution NOK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution NOK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution NOK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution NOK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet InstitusjonDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 103,90
I løpet av 3 årNOK 108,15
I løpet av 5 årNOK 112,71
I løpet av 7 årNOK 124,52
I løpet av 10 årNOK 146,86
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Børs Lind

Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management). Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring: 19

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 30.12.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Obligasjon Institusjon

Beholdningsliste pr. 30.12.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 2,44% 000000000000002.372,37% Obligasjoner NOK Norge NO0010840895
Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45% 000000000000002.262,26% Obligasjoner NOK Norge NO0010816812
Spb 1 SMN 18/24 2,19% 000000000000002.232,23% Obligasjoner NOK Norge NO0010814205
Spb 1 SR-Bank ASA 18/23 2,26% 000000000000001.861,86% Obligasjoner NOK Norge NO0010830706
Spb 1 Østlandet 17/23 2,21% 000000000000001.861,86% Obligasjoner NOK Norge NO0010790298
BN Bank ASA 18/23 2,47% 000000000000001.721,72% Obligasjoner NOK Norge NO0010825250
Spb Vest 19/24 2,07% 000000000000001.701,70% Obligasjoner NOK Norge NO0010864093
Spb 1 Østlandet 18/24 2,27% 000000000000001.671,67% Obligasjoner NOK Norge NO0010814494
Gjensidige Bank ASA 17/23 2,02% 000000000000001.641,64% Obligasjoner NOK Norge NO0010805401
Spb Sør 17/23 2,02% 000000000000001.541,54% Obligasjoner NOK Norge NO0010805385
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Obligasjon Institusjon

Fakta om fondet & utbytte

 • Utbytte pr. andel

  Utbytte pr. andel

  Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
  31.12.2019 - Akonto NOK 27,97
  31.12.2018 - Akonto NOK 27,61
  31.12.2017 - Akonto NOK 30,12
  31.12.2016 - Akonto NOK 31,44
  31.12.2015 - Akonto NOK 32,04
 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0010241490
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Norge
  Utbytte Ja
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 5.000.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 28.02.2005
  Bloomberg DANINOI NO
  Markedsføringstillatelse (Retail) Norge
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark RM123D3
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 20.02.2020 11.820,89
  Netto andelsverdi NOK pr. 20.02.2020 1.079,16
  Durasjon pr. 31.01.2020 2,95
  Effektiv rente pr. 31.01.2020 2,20
 • Risikoindikatorer pr. 31.01.2020

  Risikoindikatorer pr. 31.01.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 3,90 2,65 2,42 3,18 3,92
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 1,10 1,45 1,32 1,40
  Tracking Error 0,48 1,22 1,26 1,54
  Information Ratio 2,03 0,91 0,90 0,88
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.