Få et innblikk i fondenes bærekraftdokumenterFå et innblikk i CO2-utslippet i fondene dine

Klimaforhold og omstillingen fra fossil til bærekraftig energi spiller en viktig rolle når vi investerer på dine vegne. Det kan nemlig påvirke den langsiktige risikojusterte avkastningen din. Som en integrert del av arbeidet vårt med å analysere og integrere ESG-forhold, måler vi hvor mye CO2 de enkelte investeringsfondene våre og selskapene i fondene slipper ut. Det gir investeringsrådgiverne våre større innsikt i og forståelse av hvordan det enkelte investeringsfondet og selskapene i fondet forvalter klimarelaterte risikoer og muligheter.
 

Ulike målinger av CO2-utslipp

Du kan se hvor mye CO2 utvalgte aksje- og obligasjonsfond slipper ut i det enkelte fondets Carbon Footprint Report. I CO2-rapportene kan du blant annet se hvor mange tonn CO2 fondet slipper ut per million dollar investert eller i forhold til omsetningen til selskapene som fondet investerer i. Rapporten viser hvor mye CO2 selskapene i fondet slipper ut på et spesifikt tidspunkt. Vær oppmerksom på at CO2-utslippene varierer avhengig av hvilken sektor og/eller hvilket kontinent selskapet opererer i. Vi jobber med å få denne informasjonen ut på flere av våre fond.Enkelt innblikk i fondenes restriksjoner

For alle fondene våre kan du se hvilke sektorer, aktiviteter eller produkter fondet ikke investerer i. Som en del av retningslinjene våre for bærekraftige investeringer investerer vi ikke i selskaper som er involvert i kontroversielle våpen eller der størstedelen av omsetningen kommer fra aktiviteter innenfor kull, oljesand eller tobakk.  I tillegg tilbyr vi forskjellige investeringsfond med ytterligere restriksjoner når det gjelder å investere i bestemte sektorer, aktiviteter eller produkter innenfor for eksempel alkohol, gambling, pornografi, fossile brensler og militært utstyr.Bli klokere på ESG-risikoer med tredjepartsvurdering

Vi bruker ESG-data og -analyser fra en lang rekke av dataleverandører når vi analyserer investeringene våre. Ved å bruke flere dataleverandører kan vi bedre identifisere og vurdere de mest sentrale risikoene og mulighetene innenfor ESG som kan påvirke investeringenes langsiktige resultater og potensielle avkastning. Dette er en viktig del av vårt mål om å fatte de best mulige investeringsbeslutningene til fordel for våre investorer.

Sustainalytics er en av ESG-dataleverandørene vi bruker. For en stor del av investeringsfondene våre kan du se Sustainalytics’ vurdering av hvor godt selskapene i fondet håndterer vesentlige ESG-risikoer som kan påvirke virksomheten deres og evnen de har til å tjene penger.