Bærekraft er en naturlig del av vårt arbeid med investeringer

Bærekraftige investeringer handler om å gjøre fornuftige langsiktige investeringer. Det betyr at vi både analyserer selskapenes regnskaper og evnen de har til å tjene penger.Vi analyserer også investeringene i henhold til de såkalte ESG-faktorene, som på norsk står for miljø, sosiale forhold og god eierstyring og selskapsledelse. Det gir oss bedre innsikt i selskapene og landene vi investerer i og bedre mulighet til å vurdere om en investering er attraktiv.

Arbeidet vårt med bærekraft

Fondene våre har ulike investeringsstrategier og investerer i forskjellige selskaper, land og sektorer. Fondene påvirkes dermed ulikt av bærekraftaspektene. Integreringen av bærekraft må derfor tilpasses i forhold til hvert enkelt fond for å skape mest mulig verdi for investorene våre.Bærekraft brukes til å fatte bedre investeringsbeslutninger


 

Analyser av bærekraftforhold

I samarbeid med Danske Bank har vi utviklet et spesielt ESG-analyseverktøy for å vurdere bærekraft i analysearbeidet vårt. ESG-analyseverktøyet spiller en sentral rolle når vi skal analysere, vurdere og identifisere de aspektene som i vesentlig grad kan påvirke selskapenes verdiutvikling.

ESG-spesialister

Vår interne avdeling av ESG-spesialister og -analytikere støtter investeringsteamene våre. Det spesialiserte ESG-teamet hjelper blant annet fondsforvalterne med å få tilgang til relevante ESG-data og -verktøy, samt dypere kunnskap om sentrale ESG-faktorer.

Opplæringsforløp

Fondsforvalterne våre deltar løpende på kurs og opplæring i bærekraft. Dette skal sikre at de har den nyeste kunnskapen om ESG, slik at de kan videreutvikle og forbedre integreringen av ESG i investeringsanalysene og -beslutningene sine.

Screening

Vi bruker screening for å identifisere ESG-risikoer og -muligheter i hele investeringsuniverset vårt. Screening brukes også til å implementere spesifikke krav og ønsker fra investorer som pensjonsselskaper og andre store institusjonelle investorer, samt til å implementere Danske Invests generelle investeringsrestriksjoner.