Bærekraftige fond

Alle Danske Invests fond er omfattet av våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. Dette betyr blant annet at alle fond tar hensyn til bærekraftsrisikoer og ikke investerer i selskaper som bygger virksomheten sin på kull, tjæresand, tobakk eller kontroversielle våpen eller på andre måter har en skadelig adferd. Les mer om restriksjonene.

Få pengene dine til å jobbe for en bærekraftig framtid

Vil du at dine investeringer aktivt skal  støtte opp om bærekraftig utvikling? Da bør du investere i våre bærekraftige fond. Disse fondene tar ikke bare hensyn til bærekraftsrisikoer, men har også ett eller flere bærekraftige investeringsmål. Det betyr at fondene investerer i selskaper og aktiviteter som har som mål å bidra til å løse noen av verdens klimautfordringer og skape et mer bærekraftig samfunn. Bærekraftige fond kan f.eks. investere i selskaper som støtter grønn omstilling, utvikler vannteknologi og sikrer rent drikkevann, reduserer overforbruket av klodens ressurser, forebygger forurensning, beskytter miljøet, fremmer biologisk mangfold, skaper større sosial likhet og bedre helse eller på andre måter bidrar til FNs verdensmål. 

Bærekraftige fond oppfyller artikkel 9 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Investering med god samvittighet

Samtidig som du investerer i bærekraftige mål, sikrer vi at dine investeringer heller ikke gjør vesentlig skade på andre bærekraftsaspekter. Det betyr at selskapene i fondene ikke må ha en vesentlig negativ innvirkning på andre bærekraftmål. Selskapene må f.eks. ikke motarbeide grønn omstilling, gjøre skade på biologisk mangfold, overforbruk av vannressurser, motarbeide gjenbruk av ressurser, bidra til forurensning eller skape sosial ulikhet. Samtidig skal selskapene i fondene leve opp til internasjonale minimumsstandarder for menneske- og arbeidstakerrettigheter samt god selskapsstyring. 
Bærekraftige muligheter

I dag tilbyr vi en rekke bærekraftige indeksfond som fokuserer på å bidra til den grønne omstillingen. Vi jobber med å kunne tilby flere bærekraftige aksje- og obligasjonsfond i nærmeste framtid.

Bærekraftige indeksfond

Hvis du vil støtte den grønne omstillingen, kan du investere i et av våre bærekraftige indeksfond. Vi tilbyr bærekraftige indeksfond som følger EUs målestokk for klimaomstilling, med strenge krav til hvor mye CO2 selskapene i fondene totalt sett kan slippe ut og hvor mye mindre CO2 fondenes investeringer skal slippe ut for hvert år som går.

Fondenes bærekraftige formål er å bidra til omstillingen til et samfunn med lave CO2-utslipp, og der ressurser i større grad gjenbrukes eller resirkuleres.
Hva er fondenes klimakrav?

Velger ut investeringer med lav klimabelastning
Fondene følger EUs referanse for klimaomstilling, der det investeres bredt i selskaper som ligger i front med å redusere klimabelastningen og bidra til den grønne omstillingen. Dette er selskaper som reduserer CO2-utslippene sine f.eks. i produksjonsprosessen, via energiforbruket sitt eller ved distribusjon og bruk av produktene og tjenestene de leverer.

Lav CO2-belastning
De bærekraftige indeksfondenes investeringer slipper totalt sett ut 30 % mindre CO2 enn en lignende referanseindeks.

Velger bort investeringer
De bærekraftige indeksfondene investerer ikke i selskaper med aktiviteter som gjør vesentlig skade på bærekraftige investeringsmål. Herunder selskaper som bygger virksomheten sin på kull, tjæresand, tobakk, kontroversielle våpen, alkohol, gambling, militært utstyr eller pornografi eller på andre måter har en skadelig atferd.

Årlig reduksjon av CO2
De bærekraftige indeksfondene skal redusere den totale årlige CO2-belastningen med minimum sju prosent i gjennomsnitt. Dette er på linje med anbefalingene fra FNs klimapanel.    

Du kan velge din bærekraftige investering her, der du også kan lese mer om det enkelte fonds bærekraftige investeringsmål og integreringen av bærekraftsrisikoer i fondets prospekt. Du kan også få mer informasjon via bærekraftsdokumentene for bærekraftige fond her.