Del

Vi har solgt oss ned i aksjer

Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen er generelt positivt til den globale økonomien, men ser høyere risiko framover.

Jeg har jobbet med global investeringsstrategi i over 10 år, og jeg har opp gjennom årene vært vitne til noen spektakulære hendelser i finansmarkedene. Blant de største er selvsagt krisen i 2008, den greske uroen og nå sist oljeprisens kollaps, bare for å nevne noen eksempler. Ikke desto mindre lar jeg meg til stadighet forbause over hvor raskt stemningen i finansmarkedene kan snu – og det gjelder også i år. Da vi valgte å øke beholdningen vår av aksjer i januar, var nervøsitet til å ta og føle på. Frykten for en kinesisk kollaps, en amerikansk resesjon og europeisk bankkrise stjal overskriftene og sendte de aller fleste risikable aktiva ut i store fall.

Nå, bare 2-3 måneder senere, har disse bekymringene om ikke forsvunnet, så i hvert fall blitt mindre fremtredende. Globale aksjer har steget rundt 10 prosent fra bunnen, olje- og råvareprisene har kommet sterkt tilbake, og rentene på selskapsobligasjoner har falt betydelig. Betyr dette grønt lys for en fortsatt stor oppgang i aksjemarkedet ? Svaret vårt er nei – det er heller gult lys, og derfor har vi valgt å selge noen aksjer fra de våre allokeringsporteføljer våre.

Det enkleste først – pessimistene tok feil
Vi tar et kort tilbakeblikk. Den kinesiske regjeringen har stimulert økonomien og stabilisert valutaen. Derfor er den kinesiske valutaen i skrivende stund marginalt sterkere overfor den amerikanske dollaren enn ved starten av året. Dessuten har det altavgjørende boligmarkedet vist styrke i første kvartal, med kraftig vekst i boligsalget og store prisøkninger. Dette ser ut til å ha stabilisert byggeaktiviteten og dermed prisen på utvalgte råvarer.

I USA uteble den fryktede resesjonen – den hardt rammede industrien har overrasket positivt, med betydelige økning i tilliten til selskapene i løpet av de siste to månedene. Arbeidsmarkedet fortsetter veksten med uforminsket styrke, med sterk jobbskaping og tegn til tiltakende lønnsvekst. Tross dette har signalene fra sentralbanken vært tydelige – usikkerheten er fortsatt stor, og derfor går de veldig forsiktig fram med innstrammingen av pengepolitikken. Utvilsomt positivt for amerikanske aksjer – og for vekstmarkedene, som tradisjonelt har fått det tøft når dollarrentene stiger.

I Europa fortsetter veksten, til tross for store politiske utfordringer, og Den europeiske sentralbanken (ESB) har kommet med enda en massiv lettelse av pengepolitikken.

Til slutt: Oljeprisen har steget, blant annet som en konsekvens av tydeligere tegn på betydelige fall i USAs oljeproduksjon og forhåpninger om at OPEC vil stabilisere produksjonen sin. Dette har spesielt hjulpet amerikanske selskapsobligasjoner og råvareintensive vekstmarkeder. Kort sagt – dommedagsprofetiene holdt, heller ikke denne gangen, stikk.

Framtiden – de gode nyhetene først
De gode nyhetene er at vi i utgangspunktet fortsatt er optimistiske til den globale økonomien.
I USA forventer vi ytterligere bedring i veksten, etter hvert som de negative effektene fra spesielt den styrkede valutaen avtar. Vi forventer også fortsatt bedring på boligmarkedet og et stabilt og vekstfremmende banksystem. Vi mener for øyeblikket at veksten ligger på rundt 1,5 % – og vi forventer at den vil stige til minst 2,5 % i løpet av året.

I Kina forventer vi mer av det samme – reduksjon av lånekravene til spesielt førstegangskjøpere av boliger har utløst en mindre boom. Og selv om salgsaktiviteten på boligmarkedet ikke kan fortsette å stige i det nåværende tempoet, er det fortsatt mer stimulans i systemet, blant annet fra en rekordhøy kredittvekst – som vi omtrent vil betrakte som en dårlig skjult finanspolitisk lettelse. Helt i tråd med Kinas sedvanlige måte å finjustere veksten på.

Og selv om de politiske utfordringene nesten hoper seg opp i Europa, vil det generelt sunnere banksystemet og ESBs nye tiltak, med blant annet nye likviditetsfasiliteter, sikre at bankenes utlånsrate vokser og dermed fremmer vekst. Derfor mener vi at veksten vil holde seg på dagens nivå på rundt 1,5-2,0 % i de kommende kvartalene, med fortsatt jobbskaping og redusert arbeidsledighet som resultat. Tross dette vil ledigheten fortsatt være høy og inflasjonspresset svært lavt, og ESB vil derfor fortsette med sin eksepsjonelt ekspansive pengepolitikk.

Kort sagt vil det globale økonomiske oppsvinget fortsette, til glede for både bedrifter og forbrukere. Derfor ser vi fortsatt potensial i globale aksjer.

Men vi har likevel solgt litt aksjer
Likevel har vi besluttet å selge litt aksjer. Kort sagt selger vi en andel som tilsvarer den vi kjøpte i de mørke dagene i januar. Dette skyldes hovedsakelig fem faktorer:

For det første ser prisingen rett og slett ikke lenger like attraktiv ut. Dette er en direkte konsekvens av kursstigningene.

For det andre er vi skeptiske til Kinas vekstutsikter, ikke bare på lang sikt, men også senere i år. Styrken på boligmarkedet i dag skyldes hovedsakelig regjeringens stimulans – det være seg gjennom lettere tilgang til boliglån eller økte investeringer i infrastruktur. Men en stimulans er i sakens natur midlertidig; ved å senke lånekravene trekkes morgendagens etterspørsel fram til i dag. Fordelen er at Kinas store beholdning av usolgte boliger krymper, til nytte for framtidig byggevirksomhet. Ulempen er selvfølgelig at etterspørselen blir lavere i morgen. Bilsalget er et utmerket eksempel – det falt moderat fram til sensommeren i fjor. Da innførte regjeringen en tilskuddsordning for små (og mer miljøvennlige) biler, og salget nærmest eksploderte fram til desember, med en økning på 30 % – bare for å falle tilbake igjen nå i 2016.

Vi forventer ikke tilsvarende ekstreme svingninger i boligsalget, men senere i år vil det etter vårt syn begynne å falle igjen. Med et stadig større tilbud av usolgte boliger, spesielt i de mindre byene, samt betydelige fall i den unge og mest mobile delen av befolkningen, mener vi at byggeaktiviteten på litt lengre sikt i beste fall stagnerer – og i verste fall reduseres ytterligere. Dette vil legge en demper på den spirende optimismen rundt utvalgte råvarer.

For det tredje mener vi at rentemarkedet er for skeptiske til framtidige renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken Fed. Markedet regner inn bare én økning i år, mens vi mener at styrken på arbeidsmarkedet og spesielt ytterligere økning i lønnsveksten får Fed til å heve minst to ganger til. Dette vil legge et press på både de amerikanske rentene og dollaren og dermed reversere de siste månedenes medvind fra denne kanten og skape motvind. Vi mener at dette er marginalt negativt for risikable aksjer generelt, og spesielt for vekstmarkedene.

For det fjerde er vi fortsatt skeptiske til oljeprisen. Selv om stadig flere tegn til nedgang i produksjonen er en stabiliserende faktor, vil ytterligere prisøkninger kunne være selvdestruktive, i den forstand at en pris på f.eks. 60 dollar per fat raskt gjør mange amerikanske produsenter lønnsomme igjen. Da vil produksjonen på nytt kunne stige og presse prisene nedover.

Til slutt vil den politiske risikoen tre mer fram etter hvert som vi nærmer oss den britiske EU-avstemningen og det amerikanske presidentvalget. Disse hendelsene vil utvilsomt skape store overskrifter, og hvis vi samtidig får en stagnerende eller fallende kinesisk vekst og en revurdering av amerikansk pengepolitikk, vil det kunne føre til stor volatilitet.

Kort sagt er avkastningspotensialet redusert og den framtidige risikoen økt, slik at forholdet mellom de to er forverret. Derfor har vi solgt litt aksjer – først og fremst i Europa for å beskytte kundene og porteføljene våre mot den svært kvantifiserbare politiske risikoen. Vi har likevel fortsatt en liten overvekt av aksjer, noe som er et uttrykk for en generelt optimistisk holdning til den globale økonomien. Fram mot sommeren vil vi holde et våkent øye på spesielt Kina og USA – følg med her!
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.