Del

Nå er tiden for å redusere aksjeeksponeringen mot fremvoksende markeder

Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen forklarer hvorfor det nå er på tide å redusere risikoen ytterligere

Etter Hellas-avtalen har det vært noen gode uker for de aller fleste investorer.
Spesielt europeiske aksjer, og da særlig aksjer med eksponering mot eurosonen, har gjort det bra. Men selskapsobligasjoner, amerikanske aksjer og sist, men ikke minst aksjer i vekstmarkedene har fått et løft med bakgrunn i den positive stemningen.

Hva kommer til å skje nå?
Gjennom våren har vi tatt til orde for å ha en positiv holdning til aksjer, og spesielt europeiske aksjer. Nå mener vi imidlertid at det er på tide å redusere risikoen ytterligere, slik at vi som investorer oppnår en noenlunde nøytral risikoprofil. Med andre ord vekter vi oss nå ned i aksjer og har dermed oppnådd en nøytral aksjevekting i forhold til vår langsiktige fordeling mellom aksjer og obligasjoner.

Vi mener spesielt at det er på tide å redusere beholdningen av aksjer i vekstmarkedene. Dette skyldes tre primære faktorer. Når vi danner oss et bilde av mulighetene for framtidig avkastning i vekstmarkedene, fokuserer vi på henholdsvis global vekst, amerikanske økonomiske forhold og Kinas vekst.

Mulighet for to renteøkninger i år
Hvis vi starter med den globale veksten, mener vi at veksten har akselerert de siste månedene, anført av USA og Kina. Og selv om vi ikke forventer oss en betydelig nedgang i veksten på et globalt nivå, mener vi at perioden med kontinuerlig økende vekst ligger bak oss. Det betyr grovt sett at det ikke er så stor sjanse til å bli positivt overrasket i forhold til markedets nåværende forventninger på vekstfronten i de kommende månedene.

Om vi fokuserer på de finansielle forholdene, snakker vi først og fremst om pengepolitikken i USA. Og her er vi overbevist om at veksten i USA, som etter vårt syn er på 3 prosent for øyeblikket, vil forbli på dette nivået og dermed være sterk nok til å få den amerikanske sentralbanken til å heve renten. Ikke bare én, men sannsynligvis to ganger i løpet av høsten.

Hvis vi har rett, er dette mer enn markedet per i dag har diskontert. Det bør kunne gjenspeiles i stigende amerikanske renter og en sterkere dollar, noe som historisk sett har skapt problemer for spesielt vekstmarkedenes aksjer og valutaer.

Mindre råvareintensitet i kinesisk vekst
Til slutt mener vi at veksten i Kina har økt til i overkant av 6 prosent etter et virkelig svakt første kvartal. Årsaken er en moderat ekspansiv pengepolitikk. Om vi ser framover, mener vi at kinesiske myndigheter er fornøyde med det nåværende vekstnivået, og dermed forventer vi ikke flere positive overraskelser fra Kina.

Dette er viktig, fordi mange investorer fokuserer på Kina for å finne ut hvordan det generelt går i vekstmarkedene. Men det er også viktig fordi Kina i høyeste grad er en drivkraft for etterspørselen etter mange råvarer, noe som igjen er viktig for veksten i mange land i vekstmarkedene.

Når vi snakker om Kina, er vårt viktigste budskap at veksten framover i mindre grad vil bli drevet av f.eks. bygg og anlegg, og derfor vil råvareintensiteten i den kinesiske veksten også bli lavere framover.

Dersom vi summerer opp dette, ser vi dermed for oss et globalt vekstbilde og et amerikansk rentenivå som er problematisk for vekstmarkedene. Derfor anser vi avkastningspotensialet i regionen for begrenset og ser en risiko for betydelige prisfall som ligger høyere enn normalt. Derfor selger vi aksjer i vekstmarkedene.

Europeiske og japanske aksjer er fortsatt interessante
Men hva skal vi gjøre med pengene vi sitter med? Selv om de beste nyhetene når det gjelder Europa ligger bak oss, mener vi fortsatt at veksten i regionen vil være relativt høy, dvs. om lag 2 prosent, og vi ser fram til en lengre periode med ekspansiv pengepolitikk. Kombinert med en attraktiv verdsettelse anser vi fortsatt avkastningspotensialet i europeiske aksjer som interessant.

Hvis vi har rett i antakelsen om fortsatt høy vekst i USA og innstramming av pengepolitikken, vil det styrke japansk eksport og svekke den japanske valutaen. Hvis vi også legger til de positive nyhetene på reformfronten i Japan, vurderer vi det også dithen at avkastningspotensialet for japanske aksjer er interessant.

Dermed går vi høsten i møte med en nøytral risikoprofil, dvs. at vi ikke sitter med flere aksjer enn vi pleier. Vi er skeptiske til aksjer i vekstmarkedene, mens vi anser Japan og Europa som de regionene som har det mest attraktive avkastningspotensialet.
 
 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.