Del

Få meravkastning fra obligasjoner i fremvoksende økonomier

Obligasjoner fra fremvoksende økonomier gir investorene et spennende alternativ til den historisk lave renten på sikre statsobligasjoner. Les her hva som kjennetegner denne obligasjonsklassen.

Det historisk lave rentenivået på sikre statsobligasjoner fra våre breddegrader får stadig flere investorer til å vende oppmerksomheten mot de nye vekstmarkedene i sin søken etter attraktiv avkastning. Som investor kan du her hente obligasjonsavkastning som trolig vil ligge 3-4 prosentpoeng over klassiske nordiske statsobligasjoner. Til gjengjeld kan obligasjonene oppleve vesentlig større svigninger i perioder med urolige finansmarkeder, slik at du som investorer generelt påtar deg en større risiko.

Du kan kjenne igjen vekstmarkedene – som også kalles emerging markets – på at landene opplever høye økonomiske vekstrater, mens inntekten per innbygger er lav. Det kan for eksempel være land som Brasil, Russland, India og Kina, de såkalte BRIK-landene.

Som vi kjenner det fra Norden og Europa, er det både stater og virksomheter i vekstmarkedene som utsteder obligasjoner for å finansiere seg. Når du investerer i en slik obligasjon er du dermed reelt med på å låne penger til utstederen av obligasjonen, men får til gjengjeld en løpende rente på obligasjonen samt en potensiell kursgevinst.

Overraskende solide stater

Avkastningspotensialet i en emerging market-obligasjon avhenger blant annet av de økonomiske utsiktene og den aktuelle gjeldssituasjonen i det aktuelle landet eller den aktuelle virksomheten. Men når det gjelder stater i fremvoksende økonomier er de rent faktisk generelt sett i en bedre økonomisk forfatning enn mange vestlige land.

”Den gjennomsnittlige statsgjelden i de utviklede markedene er over 100 prosent av bruttonasjonalproduktet, mens den ligger omkring 40 prosent i fremvoksende økonomier, så emerging markets-landene er i utgangspunktet bedre i stand til å forsvare gjelden sin,” sier Bent Elvin Lystbæk, porteføljeforvalterfor fondet Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, som investerer i stats- og virksomhetsobligasjoner fordelt på over 70 emerging markets-land.

Noen investorer er nervøse for å investere i emerging markets, noe som ofte bunner i erfaringene fra krisene på 1980- og 1990-tallet, men politisk og økonomisk er det skjedd utrolig mye etter den tiden. 

”Da den globale finanskrisen slo gjennom i 2008 klarte fremvoksende økonomier hurtig å komme gjennom krisen fordi landene kunne tillate seg å føre en ekspansiv penge- og finanspolitikk. Det var ikke mulig for 15 år siden,” forteller Bent Elvin Lystbæk.

Ha kontroll på valutarisikoen

Obligasjoner i emerging markets blir utstedt i enten lokal eller hard valuta, hvor sistnevnte dekker over ”sikre”, likvide valutaer fra den vestlige verden som dollar, Euro, pund eller yen.

Med mindre valutakursrisikoen sikres vil både obligasjoner i lokal og hard valuta være forbundet med en valutarisiko for deg som investor. Faller kursen på den valutaen en obligasjon er utstedt i, blir obligasjonen mindre verd i din egen valuta, og dermed kan valutautsving få stor betydning for din samlede avkastning.

Hvis du investerer i emerging market-obligasjoner via et fond må du derfor alltid være oppmerksom på om fondet sikrer valutarisikoen. Danske Invest sikrer  typisk valutarisikoen i fond i hard valuta, men ikke i lokal valuta.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.