Del

Derfor kjøper vi flere aksjer nå

Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen forklarer hvorfor det igjen er på tide å kjøpe aksjer etter sommerens kursfall.

Da vi gikk inn i 2015, var vi veldig positive til aksjer, og derfor hadde vi en stor overvekt av aksjer i porteføljen. Vi hadde et spesielt fokus på Europa og Japan som de mest interessante regionene å investere i. Etter hver som forventningene våre ble innfridd i løpet av våren, begynte vi å selge aksjer og dermed redusere aksjerisikoen.

Vi oppnådde dermed et relativt lavt risikonivå for porteføljene våre i forhold til der vi har vært de siste par årene. Vår helt konkrete bekymring i sommer var delvis forventningen vi hadde om en nedgang i den kinesiske veksten, og dels den forestående amerikanske renteøkningen.

Hos oss vurderer vi nå at det er på tide å kjøpe noen av aksjene tilbake – så det gjør vi!

Kina kollapser ikke
Uroen i de siste par månedene har selvsagt vært mye mer voldsom enn vi hadde regnet med. Og sett i retrospektiv burde vi ha solgt enda flere aksjer enn vi gjorde. Men når vi i dag ser framover, mener vi at det samlet  sett er tre beslutninger som vi som investorer bør treffe. Det relaterer seg til Kina, veksten i USA og Europa og den amerikanske pengepolitikken.

Kina har vært den drivende årsaken til svakheten på de globale aksjemarkedene. Bekymringen for fortsatt nedgang i veksten, en potensiell økonomisk kollaps og en forvirring rundt hva Kina vil oppnå gjennom beslutningen om å devaluere valutaen sin, har skapt stor usikkerhet på de globale finansmarkedene.

Siden devalueringen i august, har den kinesiske valutaen ligget helt stabil mot dollaren. Vi er fortsatt av den oppfatning at Kinas valutapolitikk er 100 prosent drevet av et ønske om å bli en del av IMFs kurv av globale reservevalutaer. I tillegg til at valutaen – til tross for den voldsomme uroen på resten av vekstmarkedene – har vært stabil, vil vi trekke fram Kinas nylige beslutning om å møte IMFs datakrav, Kinas intervensjon i valutaen utenfor fastlandet og president Xi Jinpings offentlige erklæring om at Kina ikke vil svekke valutaen sin videre som beviser på at vi som investorer ikke trenger å bekymre oss for en kollaps i den kinesiske valutaen.
Tre nøkkelfaktorer for Kinas vekst
Helt avgjørende blir likevel Kinas vekstutsikter. Her vi er moderat optimistiske. Vi vil peke på tre ting som avgjørende for at veksten skal stabilisere seg og stige noe i de kommende månedene.

For det første er det etter vårt syn helt avgjørende at myndighetene sikrer finansiell stabilitet. Til tross for aksjemarkedets kollaps, valutaspekulasjon og bekymringer om Kinas tilstand, er det absolutt stabilitet på de kinesiske interbankmarkedene. Dette tar vi som tegn på regjeringens vilje til å sikre finansiell stabilitet. Dermed får vi ingen bankkrise i Kina.

For det andre vil vi peke på en fortsatt bedring på boligmarkedet, blant annet økt salgsaktivitet, stabilisering av prisene og noen små – men viktige – skritt for å lette på den stramme politikken når det gjelder boliglån. 

For det tredje vil vi vise til regjeringens moderate og enkeltvise tiltak i form av investeringer i infrastruktur, rentekutt og gjeldssanering som ytterligere positive tiltak for veksten.

Disse tre faktorene er etter vårt syn nok til å sikre at den kinesiske veksten blir noe bedre, selv om vi nok en gang vil understreke at vi ikke vil komme tilbake til fordums styrke. Konklusjonen er derfor klar: Dagens bekymringer om Kina er overdrevet, og dersom scenariene våre holder stikk, vil aksjene stige på bakgrunn av dette.

Kinas betydning for resten av verden
Den neste store beslutningen som vi som investorer må ta, er hva Kinas betydning vil bli for resten av verden – og spesielt for USA.

Usikkerheten på finansmarkedene og bekymringen om Kinas vekst har ført til spekulasjoner om en markant  vekstnedgang i USA og Europa. Det er ingen tvil om at særlig produksjonssektoren i USA og Europa vil bli påvirket av svakheten i Kina. Men fokuserer vi utelukkende på USA, er vi overbevist om at det finnes innenlandske faktorer som kan sikre at trykket fra vekstmarkedene og Kina kan absorberes uten de helt store negative konsekvensene. Vi vil trekke fram det velfungerende banksystemet, men vi fokuserer spesifikt på det amerikanske boligmarkedet, som selv etter seks år med vedvarende vekst fortsatt ikke har normalisert seg. 

Etter vårt syn ligger ca. 1,5-2 % vekst og venter hvis bare USA kan bygge det antallet boliger som er nødvendig for å holde tritt med befolkningsveksten. Her er det av avgjørende betydning at den stramme tilgangen til boliglån reduseres, og det er nettopp dette som skjer for øyeblikket.

Hvis vi kobler dette sammen med våre fortsatt positive forventinger til det europeiske banksystemet, tegner det seg et bilde av en europeisk og amerikansk økonomi der den innenlandske økonomien er sterk nok til å tåle de negative effektene fra Kina og vekstmarkedene. Og gitt at vi ikke forventer en kinesisk kollaps, bør de negative konsekvensene herfra også være relativt moderate. Vi forventer dermed at den nåværende svekkelsen i USA blir kortvarig. Vi forventer rundt 3 % vekst i USA og over 200 000 nye arbeidsplasser i gjennomsnitt per måned i de neste kvartalene. Og vi forventer at euroområdet vil fortsette med å levere en vekst på 2-2,5 %. Dersom dette scenariet realiseres, vil nøkkeltallene fra de to regionene bidra til å fjerne de nåværende bekymringene og fremfor alt sikre fortsatt inntjeningsvekst blant bedriftene.

Den negative effekten fra renteøkningen vil bli mindre
Tredje og siste punkt i beslutningsprosessen er den nært forestående amerikanske renteøkningen. Vi har tatt feil angående den spesifikke datoen to ganger i år, først og fremst fordi vi i forhold til forventningene våre ved starten av året har blitt skuffet over den manglende lønnsinflasjonen. Men vi mener imidlertid også at den amerikanske sentralbanken har gjort det krystallklart at en stor del av grunnen til at de ikke hevet renten i september også skyldtes de nåværende  bekymringene  for finansmarkedene og for Kina.

Hvis vi får rett i antagelsene vi har omkring kinesisk, europeisk og amerikansk vekst, bør den amerikanske sentralbanken snart føle seg komfortabel nok til å komme opp med den første renteøkningen. Vi har hele året pekt på renteøkningen som en faktor som holder aksjemarkedene tilbake. Og selv om budskapet vårt i dag er at renteøkningen kan skape noe uro når den kommer, er den sentrale holdningen vår at når Fed hever renten, vil også veksten være sterk nok til å håndtere dette. Og med de kraftige kursfallene vi har sett i aksjer i det siste, mener vi at den positive veksten – når vi ser 3-6 måneder fram i tid – er nok til å overdøve de kortsiktige negative effektene fra renteøkningen når den kommer. Vi mener at den vil komme i desember.
  
Hva kjøper vi så?
Vi begynner med å kjøpe globale aksjer bredt, med en moderat preferanse for aksjer i euroområdet. Vi tar imidlertid ikke aksjevektingen vår tilbake til samme høye nivå som vi hadde da året begynte. Vi ønsker å få mer sikkerhet og klarhet rundt om forventningene våre til spesielt Kina holder vann. Og vi ønsker også å se at markedene faller litt til ro. Kort sagt ønsker vi å få fjernet litt av den panikkartede stemningen.

Holder forventningene våre vann, kjøper vi flere aksjer. Og det vi fremfor alt også ønsker å signalisere til investorene våre, er at selv om det bare gjenstår noen få utfordringer i 2015 – inkludert hevingen av gjeldstaket i USA og den famøse renteøkningen – skal vi som investorer også begynne å se inn i 2016. Hvis vi gjør dette, tror vi at 2016 vil bli nok et år som vil preges av vekst i verdensøkonomien, en fortsatt ekspansiv pengepolitikk og fremfor alt vekst i selskapenes inntjening. Dermed finnes det grobunn for en pen aksjeavkastning.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.