Del

Ansvarlighet er en del av en god investering

Thomas H. Kjærgaard, leder for ansvarlige investeringer i Danske Bank, forteller her om ansvarlige investeringer i Danske Invest-fondene.

Hva skal til for at dere karakteriserer et selskap som en ansvarlig investering?
Som et minimum må selskapet oppfylle de internasjonale retningslinjene for god forretningsskikk som er definert av FN. Disse omfatter elementer som arbeidsforhold og miljøstandarder. I tillegg er det en rekke sektorer som vi på ingen måte kan karakterisere som ansvarlige – dette gjelder for eksempel selskaper som produserer klasebomber.
 
For oss hører det også med til en ansvarlig investering at selskapet bruker investorenes penger på en ansvarlig måte som er i eiernes – det vil si aksjonærenes – interesse. Dette vil alltid være med i betraktningen. For eksempel vil dette innebære at vi foretrekker at et selskap betaler utbytte til sine aksjonærer fremfor å gjøre dårlige investeringer. Vi følger også med på at selskaper ikke utbetaler uforholdsmessig store lønninger til ledelsen.
 
Hvordan sikrer dere at et selskap har en ansvarlig forretningsdrift?
For at Danske Invest-fondene overhodet skal vurdere å investere i et selskap, må det leve opp til et sett av prinsipper fra FN som går under betegnelsen UN Global Compact. Her er det listet opp 10 prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. På verdensbasis har tusenvis av selskaper signert disse prinsippene, og samtidig får vi alltid hjelp av uavhengige konsulentfirmaer til å vurdere om selskapene lever opp til disse prinsippene.
 
Prinsippene fra FN er vår mest grunnleggende «license to invest», men deretter går vi konkret ned på sektor- og avdelingsnivå og evaluerer enkeltselskapene ut fra standarder for den aktuelle bransjen og sektoren.

I løpet av det siste året har vi utvidet denne strategien med en såkalt ESG-analyse. ESG står for Environmental, Social and Corporate Governance, og hvert enkelt selskap får en poengsum ut fra hvor godt de håndterer ansvarlig forretningsdrift. Dette gir fondsforvalterne våre en mulighet til å vurdere hvordan selskapene håndterer problemstillinger knyttet til miljø, sosiale forhold for selskapets ansatte og ledelsen av selskapet med hensyn til å ivareta investorenes penger på best mulig måte. Nederlandske Sustainalytics, som vi har samarbeidet med siden 2014. Dersom et selskap går fra en høy til en lavere poengsum, vil det gjøre forvalteren oppmerksom på at noe har endret seg når det gjelder selskapets ansvarlighet, og forvalteren må da vurdere om dette har betydning for den fortsatte
 
Hva gjør dere hvis et selskap utvikler seg i negativ retning når det gjelder ansvarlighet?
Poengsummen for hvert selskap vil kontinuerlig oppdateres med hjelp fra et eksternt konsulentfirma –investeringen. Hvis det er et selskap som vi i utgangspunktet ønsker å investere i, vil vi ofte gå i dialog med bedriften og kan utøve vår innflytelse via stemmerett på generalforsamlingene.
 
Tilnærmingen vår til å investere ansvarlig har gått fra primært å være en filtrerings- og eksklusjonsprosess til å bli en aktiv prosess med overvåkning av og dialog med selskapene.
 
Det finnes selskaper som man kan si ligger høyt på skalaen for ansvarlige investeringer, mens andre ligger lavere. I stedet for å ekskludere selskaper som vi mener kanskje ligger i den nedre delen i forhold til FNs retningslinjer, går vi ofte i dialog med selskapet og prøver å påvirke dem til å ta en mer ansvarlig retning.
 
Når det er snakk om store investorer med betydelige aksjeandeler, lytter selskapene, og i nordiske selskaper og små europeiske selskaper, er Danske Invest som regel en stor investor.

Hvis vi ikke kan løse en eventuell problematikk som er i strid med ansvarlighetsprinsippene våre gjennom dialog og stemmegivning, må vi vurdere om vi ønsker å investere i selskapet.

Hva betyr det, sett med investorøyne, at aksjeinvesteringer er ansvarlige?
Vi arbeider ut fra en tese om at god forretningsskikk med ansvarlige standarder reduserer risikoen på investeringen. Dette betyr at et selskap har en langt større risiko for å havne i problemer – og dermed risikerer store fall i aksjekursen – hvis det ikke lever opp til retningslinjene for ansvarlighet.
 
Ta for eksempel et oljeselskap som ikke har hensiktsmessige sikkerhetstiltak. Det vil ikke bare være ekstra sårbart for negativ publisitet, men også mer utsatt for ulykker som kan påvirke virksomheten og dermed aksjekursen. For eksempel har oljeselskapet BP lidd kraftig etter det store oljeutslippet i Mexicogolfen i 2010.
 
På samme måte kan et gruveselskap som ikke har innført tilstrekkelige sikringstiltak bli rammet av ulykker, som for eksempel innesperring av gruvearbeidere. Og et selskap som ikke respekterer menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter har større risiko for motvind i form av dårlig publisitet. Dette kan i sin tur skade selskapets omdømme og gi kunder og potensielle samarbeidspartnere mindre lyst til å benytte selskapet.
 
Når det gjelder selskapenes ansvar overfor investorene, mener vi at det til syvende og sist vil føre til bedre avkastning. Når et selskap tenker i investorbaner på den måten at det alltid tar sikte på å tjene investorenes interesse, vil det føre til en mer rasjonell bruk av selskapets penger. Hvis et selskap alltid har investorenes beste interesser i tankene, vil det for eksempel være mindre risiko for at pengene til selskapet blir brukt irrasjonelt på unødvendige investeringer som ikke er lønnsomme for selskapet.
 
Har det å investere ansvarlig endret seg over tid?
Før i tiden snakket man først og fremst om «etiske investeringer», og dette dekker mer subjektive holdninger, som for eksempel investeringer i tobakk, gambling, porno og våpen. Samfunnsansvar og sosial ansvarlighet er nyere begreper som har vunnet terreng i de siste 20 årene, og her fokuseres det mer på menneskerettigheter, miljø, antikorrupsjon og arbeidstakerrettigheter. Mange steder – blant annet i Danske Invest – snakker man i dag om «ansvarlige investeringer» som et bredere fenomen som også omfatter selskapenes ansvarlighet overfor investorene.
 
Hvordan merker dere etterspørselen etter ansvarlige investeringer?
De fleste alminnelige kunder er fornøyde når investeringene tilfredsstiller kravene i UN Global Compact. Men når det gjelder mange institusjonelle kunder – som for eksempel fond, interesseorganisasjoner, pensjonskasser og kommuner – har kravene til ansvarlighet blitt mer komplekse og sofistikerte. Dette har økt kravene til oss om dyptgående og eksplisitte rapporter til kundene.
 
Hvordan har etterspørselen utviklet seg?
For bare 10 år siden var etterspørselen etter ansvarlige investeringer svært NGO-drevet, der det var grasrotorganisasjoner som arbeidet for økt fokus på menneskerettigheter, miljø, antikorrupsjon osv. Nå merker vi i langt større grad at kravene kommer fra kundene selv, og mange institusjonelle kunder er nå svært bevisste på at investeringer som ikke samsvarer med imaget deres kan føre til dårlig omdømme i offentligheten gjennom negativ medieomtale.
 
Dette krever FN av selskapene
FN har listet opp 10 prinsipper som et selskap må oppfylle for at forretningsdriften deres kan anses som ansvarlig – den såkalte UN Global Compact.

MENNESKERETTIGHETER
Selskapet må...

  • Overordnet støtte og respektere internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter.
  • Passe på at det ikke selv gjør seg skyldig i brudd på menneskerettighetene.

ARBEIDSTAKERFORHOLD
Selskapet må...
  • Opprettholde arbeidstakernes rett til å organisere seg profesjonelt og retten til kollektive forhandlinger.
  • Avstå fra enhver form for tvangsarbeid.
  • Avstå fra å benytte barnearbeid.
  • Avstå fra diskriminering.

ARBEIDSTAKERFORHOLD
Selskapet må...
  • Arbeide ut fra føre var-prinsippet når det gjelder miljøutfordringer.
  • Ta initiativer med tanke på å arbeide for miljøansvar.
  • Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

ANTIKORRUPSJON
Selskapet må...
  • Motarbeide korrupsjon i enhver form.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.